PATVIRTINTA
VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozėsligoninės direktoriaus

2011 m. Lapkričio 23d. įsakymu

Nr. V-28

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ ALYTAUS APSKRITIES

TUBERKULIOZĖS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2011-2014 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Tikslas

Įvykdymo laikas

Vykdytojas

1

2

3

4

5

1.

Korupcijos prevencijos programos įstaigoje papildymas, atnaujinimas ir patvirtinimas. Užtikrinti korupcijos prevenciją ligoninėje.

Kiekvienų metų IV-ą ketvirtį

Ligoninės direktorius

2.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą bei asmens atsakingo  už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių viešumą.

2011 m.

gruodis

Ligoninės direktorius

3.

Patvirtintų korupcijos programų kopijų bei informacijos apie asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikimas sveikatos apsaugos ministerijai. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių viešumą.

2011 m.

lapkričio mėn.

Ligoninės direktorius

4.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ligoninėje, išskirti veiklos sritis, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimų tikimybė. Nustatyti konkrečias veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos reiškiniai Kiekvienų metų III-čią ketvirtį

Ligoninės direktorius

5.

Parengti ir pateikti direktoriui  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo aprašymą. Nustatyti konkrečias korupcijos prevencijos priemones. Kiekvienų metų III-čią ketvirtį

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

6.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą. Nustatyti neatitikimo šalinimo priemones. Parengus korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo medžiagą

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

7.

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimas. Skundų išnagrinėjimas. Išaiškinti pasireiškimo atsiradimo priežastis ir nustatyti jų pašalinimo priemones. Gavus skundą, pareiškimą, pasiūlymą

Darbo grupė.

8.

Informuoti Valstybės tarnautojų registrą pie asmenis dirbančius ligoninėje ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Savalaikis informacijos pateikimas kitoms įstaigomsapie asmenį, padariusį korupcinio pobūdžio veiką. Per 14 dienų nuo teismo nuosprendžio priėmimo

Atsakingas už korupcijos preveciją asmuo,

direktorius

9.

Pateikti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui apie pateiktus pranešimus Valstybės tarnautojų registrui apie asmenis, padariusius korupciniopobūdžio nusikalstamas veikas Savalaikis informacijos pateikimas kitoms įstaigomsapie asmenį, padariusį korupcinio pobūdžio veiką. Per 5 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo Valstybės tarnautojų registrui

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo, direktorius

10.

Ligoninės  informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika Ligoninės personalo ir visuomenės švietimas 2011 m. IV ketv.

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

11.

Ligoninės interneto svetainėje skelbti informaciją apie asmenis, dirbančius sveikatos sistemos įstaigose ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Korupcijos pasireiškimų viešinimas. Per 10 dienų nuo informacijos gavimo

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

12.

Organizuoti ligoninės darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę). Mokyti ligoninės dar-buotojus, kaip elgtis susidūrus su korupcijos veika. Metų bėgyje.

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

13.

Analizuoti ir suderinus su direktoriumi paviešinti kitiems ligoninės darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos atvejus Viešumo užtikrinimas,  atgrasinimo poveikis kitiems darbuotojams. Metų bėgyje.

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

14.

Privalomos     informacijos apie mokamas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams užtikrinimas. Pateikti teisingą informaciją apie mokamas ir   nemokamas sveika tos priežiūros paslaugas Metų bėgyje.

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

15.

Pradėti nustatyto sąrašo medicininės įrangos pirkimą per Centrinės projektų valdymo agentūros CPO. Skaidrus viešųjų pirkimų organizavimas 2013 m. II ketv.

Darbo grupė.

16.

Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo ir siuntimų į NDNT kontrolė Pažymėjimų ir siuntimų išdavimo pagrįstumas Nuolat

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

17.

Bendradarbiauti ir keistis informacija su asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę. Apsikeitimas naudin-ga informacija korupcijos prevencijos klausimais. Kas ketvirtį

Atsakingas už korupcijos preveciją ir kontrolę asmuo

16.

Teikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui pranešimą apie priemonių, nurodytų įstaigos Korupcijos prevencijosprogramos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymą ir pasiūlymus dėl jų patikslinimo. Informacija apie koru-pcijos prevencijos priemonių vykdymą. Pasibaigus II-am ir IV-am metų ke-tvirčiui

Direktorius