VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

DIREKTORIUS

            

                                                                            

ĮSAKYMAS

DĖL    INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS  LIGONINĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
 

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. V- 32

Alytus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“: 

1. T v i r t i n u Informacijos apie pažeidimus VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje teikimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pavedu asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdyti kompetentingo subjekto funkcijas, nurodytas Informacijos apie pažeidimus VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje teikimo tvarkos apraše.

3.Įpareigoju kompetentingą subjektą vadovautis Informacijos apie pažeidimus VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje teikimo tvarkos aprašu ir vykdyti jame nurodytus veiksmus.

4. Įpareigoju Edvardą Gurevičių, ūkvedį paskelbti Informacijos apie pažeidimus VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje teikimo tvarkos aprašą įstaigos tinklalapyje.

5. Šio įsakymo vykdymo kontrolę vykdysiu pats.

 

 

 

 

Direktorius                                                                             Romualdas Radivonas

 

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės

                                                                                       2020-12- 21 direktoriaus įsakymu Nr. V-32 

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS  LIGONINĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Informacijos apie pažeidimus VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje (toliau – ligoninė) galbūt planuojamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos tyrimo, tvarkymo ir sprendimų dėl pažeidimų priėmimo tvarką.

2.  Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – nutarimas).

3.  Ligoninėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, tiriama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

4.  Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. Kompetentingas subjektas –įstaigos vadovo įsakymu paskirtas ligoninės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame nutarimu, (toliau – Vidinių kanalų įdiegimo aprašas) numatytas funkcijas;

4.2. kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

5.  Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą ligoninėje ir kurį su ligoninė sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

6.   Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vidinių kanalų įdiegimo aprašo priede nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

7.    Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ligoninėje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai asmeniui atsakingam už korupcijos prevenciją arba įstaigos vadovui;

7.2. atsiųsti informaciją ligoninės elektroninio pašto adresu pranesk@alytub.lt.

8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą (galima naudoti pranešimo formą Aprašo Priedas Nr.1 ), nurodo:

8.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė arba dalyvavo ar dalyvauja rengiantis pažeidimą daryti ar darant;

8.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

8.3. ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;

8.4. duomenis apie pažeidimo liudininkus;

8.5. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ryšiui

palaikyti;

8.6. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;

8.7. taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

9.    Informaciją apie pažeidimą priima ir ligoninės dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas. 

10.  Ligoninės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, gavę informaciją apie pažeidimą kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, jos neregistruoja, o nedelsdami persiunčia elektroninio pašto adresu pranesk@alytub.lt ir ištrina gautą ir išsiųstą elektroninį laišką, kuriame pateikta informacija apie pažeidimą

11.  Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

12.  Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

13.  Ligoninės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti informaciją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas Nr. 2) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

14.  Ligoninės  darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TYRIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

15.  Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją tirti.

16.  Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

16.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

16.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

16.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

16.3.1. ištyrus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

16.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

16.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

17.  Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

18.  Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

19.  Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

20.  Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba ligoninėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.  Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis dokumentacijos planu.

22.  Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas įstaigos vadovui Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo klausimais, padeda užtikrinti vidinių kanalų jose įdiegimą ir veikimą.

23.  Kompetentingas subjektas kartą per metus (jeigu buvo pateikta pranešimų) apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir ligoninės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų tyrimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis Aprašo nustatyta tvarka asmenų pateikta informacija.

________________

 

Informacijos apie pažeidimus

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje teikimo tvarkos aprašo

Priedas Nr. 2

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

2021 m. d.

Alytus

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano  darbo ar sutartinių santykių laiką VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo  sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus, nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus, nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

 

__________________                                                             ____________________

(parašas)                                                                             (vardas ir pavardė)

 


 

Priedas Nr. 1.

 

 

 

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ___ m. ______________ ___ d.

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys
Vardas, pavardė
 
Asmens kodas
 
Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)
 
Pareigos
 
Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)
 
Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas
 
Informacija apie pažeidimą
1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

 
2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

 

 
3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

 

 
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis
Vardas, pavardė
 
Darbovietė
 
Pareigos
 
4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

 
5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

 
Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus
Vardas, pavardė
 
Pareigos
 
Darbovietė
 
Telefono Nr.
 
El. paštas
 
6.  Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

 

 
7.  Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

 
8.  Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

 
9.  Papildomos pastabos ir komentarai.

 

 
 

 Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

 

 
Data                                                                                          Parašas