Eil. Nr. Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas Rezultatas
1 2 3 4
Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus Nuolat Direktorius  

 

 

Įvykdyta

Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti ligoninės direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos Nuolat Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę  

 

Įvykdyta

Įdiegti medikų elgesio kodeksą ir užtikrinti, kad jį pasirašytų ligoninės darbuotojai. Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje Nuolat Administracija, slaugos administratorė  

 

 

Įvykdyta

Nustatinėti pacientų,  atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu Nuolat Medicinos statistikas  

 

Įvykdyta

Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika Nuolat Administracija, slaugos administratorė  

 

Įvykdyta

Įstaigose informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas Nuolat Administracija, padalinių vadovai, slaugos administratoriai Įvykdyta
Įstaigos  informacijos teikimo per monitorius sistemoje demonstruoti STT parengtus antikorupcinius klipus bei įstaigos vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika Nuolat Administracija, slaugos administratorė  

 

 

Įvykdyta

Įstaigos interneto svetainėje patalpinti įstaigos administracijos kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika
Nuolat Direktorius  

 

Įvykdyta

Įstaigos interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių  plano vykdymą
Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę  

 

Įvykdyta