VšĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ ĮSTAIGOS AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYJE

 

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-07-10 įsakymu Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje  (toliau – Ligoninė) atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ambulatorinių paslaugų srityje.

                      Taikyti šie metodai: galiojančių vidaus teisės aktų analizė, veiklos analizė, duomenų tikslinimas žodžiu. Analizuotas laikotarpis nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 dienos.

                      Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Ligoninės teisininkė Bernadeta Navalinskienė, kuri yra paskirta asmeniu atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę. SAM įsakymu buvo pavesta nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigos ambulatorinių paslaugų teikimo srityje, o atlikto tyrimo duomenis pateikti SAM.

VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

                      Analizės ir vertinimo tikslas – identifikuoti išorinius ir vidinius veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijos pasireiškimui Ligoninėje ambulatorinių  paslaugų teikimo srityje. Nustačius silpnąsias ambulatorinių paslaugų teikimo sritis, parengti priemonių planą joms minimizuoti ir/ar pašalinti.

                      Analizuota  sritis – ambulatorinių paslaugų teikimas.

                      Analizuojama sritis vertinta, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais kriterijais:

1.Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, nes vertinamuoju laikotarpiu Ligoninėje korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktų ambulatorinių paslaugų teikimo srityje nebuvo nustatyta.

  1. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, kadangi Ligoninė šio kriterijaus neatitinka. Pagal galiojančius vidaus teisės aktus, įstaigai nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs fiziniai ir / ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu.
  2. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti – analizuojamą sritį vertinant pagal šį kriterijų, yra peržiūrėti įstaigos vidaus teisės aktai, reguliuojantys įstaigos darbuotojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir atsakomybę teikiant ambulatorines paslaugas.

Darbuotojų pareigiuose nuostatuose nustatyta vadovautis įstaigos  vidaus teisės aktais.

Įstaigoje patvirtintas Elgesio kodeksas ir su juo supažindinti įstaigos darbuotojai pasirašytinai.

Visi darbuotojai  supažindinti su taisyklėmis, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika.

                    2014 m. spalio 14 d.  ligoninės direktoriaus   įsakymu Nr. V-22 patvirtinti ambulatorijos vidaus darbo tvarkos taisyklės. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės ambulatorija yra specializuotas įstaigos padalinys, jame teikiamos antrinio lygio ambulatorinės paslaugos pacientams, įtariamiems sergant plaučių   ir ekstrapulmoninėmis tuberkuliozės formomis. Šiomis taisyklėmis nusakoma tuberkuliozės ambulatorijoje apsilankančių pacientų vidaus tvarka, elgesys ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti apsilankančių pacientų teises, pareigas ir atsakomybę. Šios taisyklės iškabintos ambulatorijos informacijų stende, pacientai su jomis gali susipažinti.

                      Ligoninės darbuotojų atsakomybė ir atskaitomybė yra pakankamai apibrėžtos. Įstaigos darbuotojams nėra suteikti įgaliojimai priimti vienasmenių administracinių sprendimų. Atlikta analizė parodė, kad atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė šioje srityje yra pakankamai išsamiai reglamentuoti.

  1. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, nes Ligoninės pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant sveikatos priežiūros veiklą, gerinti žmonių sveikatą, sumažinti žmonių mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.
  2. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo – analizuojama sritis vertinta vadovaujantis šiuo kriterijumi, nes Ligoninėje priimami kai kurie sprendimai, nereikalaujantys kitos institucijos patvirtinimo. Tinkamas kolegialumo, viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimas įstaigos veikloje, išsamus įstaigos darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia priimti skaidrius sprendimus ir išvengti pašalinio poveikio jų priėmimo procese.

                      Ligoninė ambulatorinių paslaugų teikimas vykdomas vadovaujantis Įstaigos įstatais, Sveikatos sistemos įstatymu, Privalomojo sveikatos draudimo įstatymu, VLK teisės aktais, kitais teisės aktais.

                      Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikiamos įstaigos padalinyje – ambulatorijoje ir jos priskiriamos prie paslaugų, kurių išlaidos  kompensuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų, privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų ir valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

                      Pacientams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę prie pirmo lygio įstaigos, suteiktos ambulatorinės paslaugos, yra nemokamos.

                      Ambulatorinės paslaugos apmokamos iš PSDF.

                     

                      Ligoninės darbuotojai, teikiantys ambulatorines paslaugas, užtikrina pacientų informavimą apie ambulatorinių paslaugų teikimo tvarką.

                      Ambulatorinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos informacijos skelbimo lentoje. Duomenys apie pacientui suteiktas ambulatorines paslaugas įvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.              

  1. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – analizuojant vertinamą sritį remiantis šiuo kriterijumi, darytina išvada, jog Ligoninėje griežtai laikomasi Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, kitų įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę reguliuojančių teisės aktų, įstaigos vidaus teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą ir valdymą, apsaugą ir kontrolę.

                      Įstaigoje vadovaujamasi Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo ir registruotų duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1 T-7(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“; Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016-679); kitais teisės aktais susijusiais su asmens duomenimis.

 

Visi darbuotojai susipažinę su vidaus teisės aktais, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus.

 

  1. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“ – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Ligoninėje neatliko.

                      Įstaigoje negauta jokių skundų, pranešimų (tiesiogiai, anonimiškai, „karštąja linija“ , iš kontroliuojančių institucijų, kitų įstaigų) apie ambulatorinių paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimus faktus ar aplinkybes, nenustatyta nepagrįsto pacientų apmokestinimo atvejų.    

                      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Ligoninėje analizuotu laikotarpiu (nuo 2020-01-01 iki 2020-09-01) ambulatorinių paslaugų srityje  neegzistuoja.

 

Bernadeta Navalinskienė