ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020−2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖ

 

 

1. TIKSLAS. Sveikatos sistemoje įdiegti bendrus elgesio standartus.

 

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.

 

Eil. Nr.

Priemonės

 

Įgyvendinimo rezultatas

 

1.1.1.

Pasitvirtinti įstaigose ir institucijose pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.

 

patvirtinta

 

1.1.5.

Parengti įstaigos darbuotojų  etikos  ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbi jas įstaigos interneto svetainėje.

 

Parengtas ir paskelbtas

 

1.1.6.

Kasmet teikti ASPĮ darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus,  apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus. 

 

Skundų nebuvo gauta

 

1.1.7.

Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.

 

Parengtas

 

2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.

2.1. UŽDAVINYS. Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.

 

Uždavinio rezultato kriterijai:

 

2.1.1.

Organizuoti ASPĮ ir pacientams atstovaujančių organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų

 

Nėra galimybės dėl pacientų, sergančių infekcine liga, kontrolės

 

2.1.3.

Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir ASPĮ interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų rezultatus.

 

Vieną kartą per metus

 

2.1.6.

Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto svetainėje.

 

Nuolat skelbiama

 

2.1.7.

 

Pacientų, užsiregistravusių pas ASPĮ specialistus per IPR IS,  skaičiaus didinimas.

 

 80 proc.

 

 

2.1.8.

Tobulinti asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimą.

 

Kadangi eilių nėra, parengta pacientų registravimo eilių reglamentavimas tinkamas

 

3. TIKSLAS. Siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys turėtų galimybę sužinoti apie viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant korupcijai atsparią aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra skaidrūs ir atviri savo darbuotojams bei visuomenei.

3.1. UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą.

 

 

 

 

3.1.1.

 

 

 

Viešosioms ASPĮ, sudariusioms sutartis su TLK dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė.

 

Nuolat, esant mokamoms paslaugoms

 

3.1.3.

ASPĮ sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“.

 

Parengta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo tvarka.

Įstaiga per 2022 m. gavo 562,50 eurų paramos vaistais ir 3,17,45 eurų iš fizinių asmenų (1,2 proc.).

 

3.1.4

Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir rengiama mokymų dalomoji medžiaga aktualiais korupcijos prevencijos klausimais Ministerijai pavaldžioms įstaigoms ir savivaldybėms pavaldžioms ASPĮ, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką.

 

 

2 kartus per 2022 metus. 50 proc. darbuotojų

 

 

 

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas.

 

4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas.

 

Uždavinio rezultato kriterijai:

 

4.1.1.

 

Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti savo interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“.

 

Parengta ir paskelbta įstaigos tinklalapyje

 

 

 

 

4.1.2.

 

Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus.  

 

Stebėsena atlikta 1 kartą per metus

 

 

 

 

 

 

4.1.4.

Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos  elektroninį katalogą.

 

Ne mažiau 80 proc. Nuolat tiek, kiek gali pasiūlyti CPO katalogas

 

4.1.5.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas.

 

Nevykdyta

 

5 TIKSLAS. Užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai ir veiksmingai apsaugant įstatymų bei kitų teisės aktų ginamas teises ir teisėtus interesus.

5.1. UŽDAVINYS. Ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvinimas.