PATVIRTINTAVšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus2014-04-15  įsakymu Nr. V-4

 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014-2016 PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr. Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas
1 2 3 4
Įstaigosinterneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus Nuolat Direktorius
Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti ligoninės direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos Nuolat Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę
Reguliarus skundų, pareiškimų dėl galimų korupcijos atvejų tyrimas bei vertinimas pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos Nuolat Juristas ir/ar direktoriaus įsakymu sudaryta komisija
Aiškintis galimus korupcijos faktus vidaus auditų metu Planinių auditų metu pagal patvirtintą grafiką   Auditorius
Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę
Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę
Įdiegti medikų elgesio kodeksą ir užtikrinti, kad jį pasirašytų ligoninės darbuotojai. Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje 2014 m. I ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė
Nustatinėti pacientų,  atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu Nuolat Medicinos statistikas
Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 2014 m. I ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė
Įstaigose informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas 2014 m. I ketv. ir nuolat Administracija, padalinių vadovai, slaugos administratoriai
Įstaigos  informacijos teikimo per monitorius sistemoje demonstruoti STT parengtus antikorupcinius klipus bei įstaigos vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika Iki 2014 m. II ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė
Įstaigos interneto svetainėje patalpinti įstaigos administracijos kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika
Iki 2014 m. II ketv. ir nuolat Direktorius
Stacionare besigydantiems sveikstantiems pacientams organizuoti paskaitas apie korupcijos priežastis ir žalą, apie sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo šaltinius ir tvarką
Įstaigos vadovo nustatyta tvarka ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį Direktoriaus pavaduotojas ir Įstaigos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę
Įstaigos interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių  plano vykdymą
Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę

 

____________________________