VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

DIREKTORIUS

                                                                                     

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio  22 d. Nr. V-37

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 m. programos patvirtinimo“:

 1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje 2015-2019 m. programą;

1.2.  Korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje programos įgyvendinimo 2015-2019 priemonių planą.

 1. S k i r i u juristę Bernadetą Navalinskienę atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje.
 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus 2014 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl Korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje programos tvirtinimo“.

 

 

Direktorius                                                                                                                                                                                Romualdas Radivonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus

2015-12-22 įsakymu Nr. V-37

 

VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

2016-2019 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 

 1. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 2016-2019 m. korupcijos prevencijos programa reglamentuoja VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės (toliau tekste – įstaiga) 2016-2019 m. kovos su korupcija tikslus ir uždavinius, bendrąsias ir specialiąsias korupcijos prevencijos priemones bei visuomenės dalyvavimą, įgyvendinant šią programą.
 2. Įstaigos korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
 3. Programa skirta korupcijos prevencijai įstaigoje užtikrinti.
 4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 5. Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.
 6. Korupcija valstybės tarnyboje kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl ypač daug

dėmesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principui įgyvendinti, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui.

 1. Veiksminga antikorupcijos veikla turėtų būti skirta ne tik korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams užkardyti, bet ir šalinti bei mažinti sąlygas asmenims, dirbantiems įstaigoje, turėti naudos sau, atlikti žalingus veiksmus.
 2. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti glaudų savivaldybės institucijų bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendrąsias žmogaus teises ir laisves.
 3. Programos pagrindinės kryptys:

9.1. korupcijos prevencija;

9.2. antikorupcinis švietimas.

 1. Programa parengta 4 metų laikotarpiui.

 

I. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos darbuotojų veiklą, plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę.
 2. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros

paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, įgyvendinti kitas teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.

 1. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

13.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevenciją, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą;

13.2. nustatyti veiklos sritis sveikatos sistemoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

13.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

13.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;

13.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

13.6. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

13.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą įstaigoje.

II. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

 1. Bendrosios korupcijos prielaidos įstaigoje:

14.1. socialinės (nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimas ir pan.);

14.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas; kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus);

14.3. institucinės (nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais; trūksta viešumo);

14.4. struktūrinės (sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas ir trūkumai;

nepakankamas aprūpinimo informacinėmis technologijomis lygis ir pan.);

14.5. visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai);

14.6. išorinių veiksnių: (tinkamų sąlygų atskirų sveikatos sistemos subjektų sąžiningai konkurencijai nesudarymas; pacientų pasyvumas antikorupcinei veiklai).

 1. Specifinės prielaidos sveikatos sistemoje, darančios įtaką įstaigos veiklai (administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas, baudų skyrimas, medicininės paskirties aparatūros, vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai, nepakankama informacija sveikatos priežiūros įstaigose apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes ir t. t.

 

III. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS

 

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje, dėl ko gali:

16.1. sumažėti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

16.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos

priežiūra;

16.3. sumažėti pacientų pasitikėjimas įstaiga;

16.4. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su korumpuotais sveikatos sistemos darbuotojais.

 1. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo galimybes, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Programos sveikatos sistemoje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2. Šios programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo įstaigos darbuotojai.

20.Programos įgyvendinimo įstaigoje kontrolę, metodinės pagalbos teikimą

korupcijos prevencijos klausimais vykdo įstaigos direktorius ir darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje.

 

V.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės

rodikliais:

21.1. antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų projektų skaičiumi;

21.2. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

21.3. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;

21.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skaičiumi ir jų santykiu;

21.5. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;

21.6. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

 1. Pagrindiniu programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas įstaiga.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.
 2. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali būti papildoma.

________________________________

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus

2015-12- 22    įsakymu Nr. V-37

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016-2019 PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo  kriterijai
1 Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos įgyvendinimo 20152019 m. detalizuojančių priemonių plano parengimas ir patvirtinimas Direktorius, Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Iki 2016 m. sausio 31 d  
2 Korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 m. kopijos pateikimas SAM Korupcijos prevencijos skyriui Direktorius,  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Nuolat  
3 Įstaigos korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 metams bei patikslintos informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas įstaigos interneto svetainėje Direktorius,  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Nuolat  
4 Įstaigos interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 metams vykdymą skelbimas Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.  
5 Veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę Direktorius ir  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Kiekvienų metų III ketvirtis  
6 Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, įstaigos korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas Direktorius ir  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybės pasirašymo  
7 Įstaigos interneto svetainėje įstaigos gydytojų, darbo kitose darbovietėse, darbo laikas

 

Sekretorė Patikslinimas iki sausio 15d. kiekvienais metais iki 2019 m.  
8 Darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose ambulatorijoje bei stacionaro skyriuje Informacinių technologijų specialistas Iki 2016 m. sausio 371 d.  
9 Gydytojo pulmonologo ir gydytojo radiologo  medicinos normos skelbimas stacionaro skyriuje Vyriausioji slaugos administratorė Iki 2016 m. sausio 31 d.  
10 Stacionaro skyriuje informacijos, susijusios su skyriuje teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis,  skelbimas Vyriausiaoji slaugos administratorė Iki 2015 m. gruodžio 28 d.  
11 Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas Vyriausioji slaugos administratorė Iki 2015 m. gruodžio 28 d.  
12 Medicinos personalo mokymų dėl  sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymas Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Ne rečiau kaip

1 kartą per metus (apimant visus darbuotojus)

 
13 Medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio kodekso vykdymo organizavimas.

 

 

 

 

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu.

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

 

Sekretorė

Kasmet iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

 

Sudarius naują darbo sutartį

 
14 Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdiegimas įstaigos interneto svetainėje Informacinių technologijų skyriaus specialistas Iki 2016 m. birželio 30 d.  
15 Darbuotojų elgesio kodekso papildymas nuostata, draudžiančia versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą nustatymas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę iki 2016 m. gruodžio 31 d.  
16 Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą darbuotojų darbo vietose, palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų užtikrinimas Vyriausioji slaugos administratorė, Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Nuolat nuo 2016 m. sausio 1 d.  
17 Privalomos informacijos įstaigos visų padalinių informaciniuose stenduose skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8)Direktoriaus  kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

 

Vyriausioji slaugos administratorė, Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Nuolat nuo 2015 m. gruodžio 28 d.  
18 Privalomos informacijos įstaigos interneto svetainėje  skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,

3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8) ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

9) Direktoriaus kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

10) ASPĮ vadovo video  kreipimasis į pacientus,  kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas

Informacinių technologijų skyriaus specialistas ir  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Nuolat nuo 2016 m. sausio 2 d.  
19 Parengtų antikorupcinių klipų bei ASPĮ vadovo video  kreipimosi dėl neoficialių mokėjimų demonstravimas Informacinių technologijų specialistas Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d.  
20 Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką Direktorius,  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Gavus pranešimą per 3 darbo dienas  
21  Informacijos apie įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas įstaigos interneto svetainėje Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo