VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

 ŠAKINĖS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2020-2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

 2021 METŲ ATASKAITA

Priemonės Nr.(pagal priemonių planą)

Priemonė

Vykdytojai

Tikslo rezultato pasiekimas

1.

 Atnaujinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.

Direktorius,

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Atnaujintas asmenų, privalančių deklaruoti privačius interesus sąrašas 

2.

 Kasmet teikti darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, apie etikos komisijos posėdžiuose priimtus, generalinio direktoriaus patvirtintus, sprendimus.

Etikos komisijos pirmininkas

Kiekvienų metų I ketv.

3.

Įstaigos veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Kiekvienų metų IV ketv.

Parengta motyvuota išvada, atlikus  korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę.

Motyvuota išvada pateikta SAM.

4.

Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą

 

Direktorius,

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2021 I ketv.

Parengtas dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

5.

Dalyvauti darbuotojų ir pacientus atstovaujančių organizacijų diskusijoje apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų.

Direktorius,

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Du kartus per metus

Dėl įstaigos teikiamų paslaugų specifikos priemonė  nevykdyta

 

6.

Atlikti pacientų apklausą dėl galimų korupcijos atvejų

Vyriausia slaugos administratorė

Vieną kartą per metus

Įvykdyta viena apklausa.

7.

Atlikti darbuotojų apklausą dėl galimų korupcijos atvejų

Vyriausia slaugos administratorė

Vieną kartą per metus

Įvykdyta viena apklausa.

8.

Atlikti korupcijos prevencijos priemonių taikymo rezultatų apibendrinimą ir analizę bei rengti metines ataskaitas. Ataskaitas viešinti įstaigos interneto tinklapyje.

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Vieną kartą per metus iki kitų metų sausio 31 d.

Atlikta ir paviešinta įstaigos interneto tinklapyje

9.

Organizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams mokymus, susijusius su antikorupcine veikla.

Direktorius,

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Vieną kartą per metus

Įstaigos darbuotojų mokymai vykdyti darbuotojų susirinkimo metu 2021-08-26

 

10.

Pacientams skirtose skelbimų lentose skelbti informaciją, kur gali kreiptis pacientas ar jo artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika

 

 Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir Vyriausia slaugos administratorė

Informacija skelbiama nuolat

11.

Įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą.

 

IT specialistas

Vidinis kanalas įdiegtas

12.

Organizuoti kompetentingų institucijų ir Korupcijos prevencijos grupės mokymus ligoninės  darbuotojams korupcijos prevencijos klausimais.

Direktorius,

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Du kartus per metus

Įstaigos darbuotojas dalyvavo STT  mokymuose 2021-08-10, 2021-09-21.

 

13.

Mokymų korupcijos prevencijos klausimais organizavimas.

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Vieną kartą per metus

Įstaigos darbuotojų mokymai vykdyti darbuotojų susirinkime 2021-07-29

 

14.

Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą.

Viešųjų pirkimų organizatorius

Nuolat, pagal įstaigos poreikį ir CPO katalogo turinį

15.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas

Viešųjų pirkimų organizatorius

Pagal įstaigos poreikį.

 

 

Parengė:

Bernadeta Navalinskienė, tel (8 686) 22735 , el. p. navalinskiene@ligonine.lt