Pasirašytas dokumentas (pdf)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-2598

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė (toliau tekste – įstaiga) yra įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytas sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais.
 3. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
 4. Įstaigos dalininkė (savininkė) yra Lietuvos valstybė. Valstybės institucija, įgyvendinanti valstybės, kaip įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas, yra Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija turi visas teises ir pareigas, kurios yra numatytos dalininkui..
 5. Įstaigos buveinės adresas: Sanatorijos g. 51, LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika.
 6. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
 7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 8. Įstaigos veikla neterminuota.

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą.
 2. Pagrindinės įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.
 3. Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

11.1. ligoninių veikla – 86.10;

11.2. gydytojų specialistų veikla – 86.22;

11.3. medicinos laboratorijų veikla – 86.90.30;

11.4. mokamų antrinės sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas;

11.5. būtinosios medicinos pagalbos teikimas;

11.6. kita įstatymų neuždrausta veikla, susijusi su gydymu, slauga ir profilaktika. Kita veikla, kuriai reikalingi leidimai, gali būti vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka gavus atitinkamus leidimus.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams, kitiems teisės aktams, įstaigos veiklos tikslams.
 2. Įstaiga turi teisę:

13.1. turėti sąskaitas bankuose, savo ženklą ir antspaudą;

13.2. teisės aktų nustatyta tvarka pirkti ar kitokiais būdais įsigyti reikalingą turtą;

13.3. gauti paramą;

13.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

13.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

13.6. jungtis į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

13.7. naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams gyvendinti.

 1. Įstaiga privalo:

14.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą, teikti ir organizuoti medicinos paslaugų teikimą teisės aktų numatyta tvarka;

14.2. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje;

14.3. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

14.4. pildyti ir saugoti pacientų medicininius dokumentus bei teikti informaciją apie pacientą valstybinėms institucijoms ir kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;

14.5. saugoti paciento medicininę kortelę, išskyrus atvejus, kai įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatą;

14.6. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai teikiant paslaugas;

14.7. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

14.8. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

 1. Įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA,

DALININKŲ TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 1. Įstaigos dalininku gali būti fizinis ar  juridinis asmuo,  kuris Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir įstaigos įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs  įstaigai įnašą ir turi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, kitų  įstatymų  ir  įstatų  nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo,  kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

17.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo  pateikia   įstaigos vadovui  prašymą  juo tapti. Asmens prašyme turi būti nurodyti duomenys apie jį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens  kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio  asmens pavadinimas,  teisinė  forma,  kodas, buveinė,  atstovo   vardas, pavardė),  išreikštas  pritarimas įstaigos veiklos  tikslams   ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis  (kai numatomas įnašas pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas yra materialusis ar nematerialusis turtas) ir įnašo perdavimo įstaigai terminas;

17.2. asmuo tampa dalininku visuotinio dalininkų  susirinkimo sprendimu;

17.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką,  pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa,  perdavęs įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

 1. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

18.1. apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Pranešime turi būti nurodyta dalininkas, kurio turėtas  dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens   pavadinimas); asmuo,  įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas,  pavardė, asmens  kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai;  juridinio asmens pavadinimas, buveinė,  kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data;

18.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka  dalininko teises perleidusio dalininko  turėtų   įnašų vertę.

 1. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus šių įstatų 17.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus šių įstatų 18.1 papunktyje nurodytus veiksmus, įstaigos vadovas per 2 darbo  dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į  įstaigos dokumentus,  atsižvelgdamas atitinkamai į šių įstatų 17.3 papunkčio nuostatas  ar 18.1  papunktyje  nurodytuose  dokumentuose  nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 18.2 papunkčio  nuostatas.
 2. Atlikus šių įstatų 19 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
 3. Įstaigos dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais. Asmuo, įgijęs dalininko teises, tampa įstaigos dalininku nuo jo įregistravimo įstaigos dokumentuose dienos.

V SKYRIUS

DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

 

 1. Dalininkų įnašai įstaigai perduodami tokia tvarka:

22.1. pinigai įnešami į įstaigos sąskaitą;

22.2. materialusis ir nematerialusis turtas įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku  tapti   pageidaujantis asmuo)  ir įstaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo įstaigai. Turto vertinimas atliekamas perduodamo turto dalininko lėšomis.

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS ORGANAI

 1. Įstaigos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – įstaigos vadovas (direktorius), valdymo organas – įstaigos administracija.
 2. Įstaigoje taip pat yra sudaromi patariamieji valdymo organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba. Įstaigoje formuojama medicinos etikos komisija.
 3. Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys įstaigos dalininkais. Nepriklausomai nuo įnašo dydžio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija turi 3 balsus, kiti dalininkai – po 1 balsą. Visuotinis dalininkų susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė dalininkų.
 4. Kai įstaigoje yra vienintelis dalininkas, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
 5. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskiriama:

27.1. tvirtinti, keisti, pildyti įstaigos įstatus;

27.2. organizuoti viešąjį konkursą įstaigos vadovo pareigoms eiti, tvirtinti šio konkurso nuostatus,  nustatyti įstaigos vadovo darbo sutarties sąlygas, nutraukti ją įstatymų nustatyta tvarka, tvirtinti įstaigos vadovo pareiginę instrukciją (pareigybės aprašymą);

27.3. priimti sprendimą dėl įstaigos filialų steigimo ar jų veiklos nutraukimo;

27.4. priimti sprendimą dėl įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

27.5. priimti sprendimą dėl įstaigos veiklos strategijos tvirtinimo;

27.6. priimti sprendimą dėl įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo;

27.7. tvirtinti  įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

27.8. nustatyti arba pavesti įstaigos vadovui nustatyti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, medikamentams ir medicinos priemonėms, normatyvus;

27.9. gauti informaciją apie įstaigos veiklą;

27.10. priimti sprendimą dėl įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

27.11. nustatyti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą;

27.12. priimti sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo;

27.13. priimti sprendimą pertvarkyti įstaigą;

27.14. priimti sprendimą likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

27.15. skirti ir atšaukti likvidatorių;

27.16. priimti sprendimus dėl įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir rinkti auditorių ar audito įmonę;

27.17. nustatyti įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

27.18. analizuoti įstaigos veiklą, veikti valstybės ir įstaigos naudai laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų;

27.19. nustatyti įstaigos privalomas veiklos užduotis, veiklos vertinimo kriterijus.

 1. Įstaigos dalininkas gali spręsti ir kitus įstatymų dalininko kompetencijai priskirtus klausimus.
 2. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatytus atvejus.
 3. Įstaigos vadovas, jeigu jis nėra dalininkas, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.
 4. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos turi pranešti apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą dienraštyje arba raštu turi pranešti kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo sutinka visi dalininkai. Dalininkų rašytiniai sutikimai turi būti pridėti kaip priedas prie visuotinio dalininkų susirinkimo protokolo ir saugomi įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. 311. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 31 punkte nustatytos tvarkos dalininko rašytiniu sprendimu, šiame sprendime nustatytu laiku, jeigu su tuo raštiškai sutiko kiti dalininkai.
 6. Kasmet per keturis mėnesius nuo įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių metų veiklos ataskaitą.
 7. Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi įstaigos dalininkas ar vadovas.
 8. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti pateikiami dalininkams. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas jame dalyvavusių dalininkų sąrašas ir informacija apie susirinkimo sušaukimą. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi dalininkai. Dalininkas gali įgalioti kitą fizinį asmenį atstovauti viešosios įstaigos dalininkų susirinkime. Dalininkai gali balsuoti raštiškai paštu.
 9. Įstaigos administracija organizuoja ir valdo įstaigos veiklą. Administraciją sudaro įstaigos direktorius (administracijos vadovas), direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugos administratorius. Administracijos narių atsakomybė nustatyta šių darbuotojų pareiginėse instrukcijose (pareigybės aprašymuose).
 10. Administracija svarsto organizacinius sveikatos priežiūros, ūkinius ir kitus klausimus, padalinių darbą, teikia siūlymus ir padeda įstaigos vadovui užtikrinti įstaigos veiklą. Administracija dirba pagal įstaigos vadovo patvirtintą darbo reglamentą. Administracijos darbo forma yra posėdis. Administracijos posėdžiams pirmininkauja įstaigos vadovas.
 11. Įstaigos vadovas išrenkamas viešo konkurso būdu pagal dalininko patvirtintus konkurso nuostatus ir vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais.
 12. 38. Įstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, pareigybės aprašymu.
 13. Įstaigos vadovo kompetencijai priskiriama:

39.1. organizuoti įstaigos veiklą ir veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

39.2. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais,  nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas;

39.3. prisiimti atsakomybę už finansinės atskaitomybės sudarymą;

39.4. pateikti informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;

39.5. vadovauti įstaigos pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti saugias ir sveikas įstaigos darbuotojų darbo sąlygas;

39.6. teikti duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;

39.7. pateikti įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą dalininkui;

39.8. atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;

39.9. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;

39.10.     be įgaliojimo veikti įstaigos vardu ar įgalioti kitus asmenis vykdyti jo kompetencijai priskirtas funkcijas;

39.11. suderinus su stebėtojų taryba, patvirtinti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

39.12. leisti įsakymus, duoti nurodymus, privalomus visiems darbuotojams;

39.13. tvirtinti įstaigos darbo tvarkos taisykles, parengti ir tvirtinti darbuotojų pareigybės aprašymus (instrukcijas).

39.14. suderinus su dalininku, tvirtinti filialų nuostatus, tvirtinti kitų įstaigos padalinių nuostatus, kitus vidaus dokumentus;

39.15. rengti padalinių ir filialų vadovų atestaciją;

39.16. informuoti dalininką apie neefektyviai dirbančius įstaigos padalinius ir filialus bei pagal savo kompetenciją spręsti dėl jų tolesnės veikos;

39.17. atsakyti už perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

39.18. įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis vykdyti įstaigos vadovo kompetencijos funkcijas;

39.19. naudoti laikinai laisvas įstaigos lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

39.20. turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 1. Patariamieji valdymo organai veikia pagal jų patvirtintus darbo reglamentus. Už veiklą šių organų nariams neatlyginama.
 2. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma penkeriems metams įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Stebėtojų tarybos posėdžius inicijuoja ir narius į posėdį kviečia įstaigos vadovas, pranešdamas Stebėtojų tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki posėdžio.
 3. Stebėtojų tarybos kompetencija – analizuoti įstaigos veiklą; išklausyti ir įvertinti įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą; stebėtojo teisėmis dalyvauti įstaigos administracijos organizuojamame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms eiti ir pareikšti savo nuomonę dalininkui.
 4. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų įstaigos dalininko paskirtų atstovų, vieno Alytaus miesto savivaldybės tarybos paskirto tarybos nario ir vieno jos paskirto visuomenės atstovo bei vieno įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto atstovo. Stebėtojų tarybos nariu negali būti asmuo, dirbantis įstaigos administracijoje, valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasose, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.
 5. Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų gydytojų. Įstaigos gydymo tarybą tvirtina ir atšaukia įstaigos vadovas. Gydymo tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas ar jo įgaliotas įstaigos darbuotojas.
 6. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai. Jeigu administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba turi teisę pasiūlymą pateikti įstaigos dalininkui.
 7. Slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ar filialų slaugos specialistų tolygaus padalinių atstovavimo principu. Įstaigos slaugos tarybą tvirtina ir atšaukia įstaigos vadovas. Slaugos tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas ar jo įgaliotas įstaigos darbuotojas. Slaugos taryba teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus įstaigos vadovui slaugos paslaugų organizavimo ir tobulinimo klausimais. Slaugos tarybos nariui nutraukus darbo sutartį su įstaiga ar atsistatydinus, jo vietą gali užimti kitas pagal tolygų atstovavimą slaugos specialistas.
 8. Slaugos tarybos kompetencija:

47.1. svarstyti sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;

47.2. periodiškai rengti kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus savo skyrių padaliniuose;

47.3.teikti svarstomais klausimais rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus ligoninės administracijai. Jeigu administracija su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba turi teisę pasiūlymą pateikti įstaigos dalininkui.

 1. Įstaigoje sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Medicinos etikos komisija veikia pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką.

 

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS

 

 1. Iniciatyvos teisę keisti ar papildyti įstaigos įstatus turi įstaigos vadovas, dalininkai. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
 2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS FILIALŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Įstaiga gali turėti filialų. Filialas yra struktūrinis įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį įstaigos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo.
 2. Sprendimą steigti filialą priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos filialas veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina įstaigos vadovas, suderinęs su įstaigos dalininku. Filialo nuostatuose nurodoma informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
 3. Darbo sutartį su filialo vadovu įstaigos vardu sudaro ir nutraukia įstaigos vadovas.
 4. Filialas gali turėti subsąskaitas. Filialo turtas apskaitomas įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje.

 

IX SKYRIUS

VIEŠO  KONKURSO  ADMINISTRACIJOS, PADALINIŲ, FILIALŲ VADOVŲ

PRIĖMIMO Į DARBĄ ORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ

PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

 

 1. Įstaigos vadovas į darbą priimamas viešo konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas. Darbo sutartį įstaigos vardu su įstaigos vadovu sudaro ir ją nutraukia dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su įstaigos vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
 2. Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į pareigas priimami viešo konkurso būdu, viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos vadovas.
 3. Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami ir iš darbo atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.
 4. Įstaigos vadovas turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.
 5.      Įstaigos, padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

IX1 SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVO ATŠAUKIMO IŠ PAREIGŲ PAGRINDAI (PRIEŽASTYS) IR TVARKA

 1. 591. Įstaigos vadovo atšaukimo pagrindų (priežasčių) sąrašas:

591.1. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo;

591.2. asmuo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

591.3. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymu;

591.4. asmuo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

591.5. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas ar asmuo pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybės) nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

591.6. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas ar asmuo pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

591.7. asmuo yra uždraustos organizacijos narys;

591.8. asmuo yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

591.9. asmeniui atimta teisė eiti įstaigos vadovo pareigas;

591.10. asmuo yra atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos statuto nustatyta tvarka, arba atleistas iš pareigų dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir nuo atleidimo iš pareigų ar tarnybos dienos ar pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

591.11. asmens padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, t. y. darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus ir nuo sprendimo dėl darbo drausmės ar tarnybinio nusižengimo padarymo nepraėję 3 metai;

591.12. asmuo yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai;

591.13. asmuo įtariamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, tačiau nesurinkus pakankamai duomenų ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmuo patrauktas administracinėn atsakomybėn ir nuo administracinės atsakomybės taikymo nepraėjo 1 metai ar administracinė atsakomybė nebuvo taikyta, taip pat praėję naikinamieji drausminės atsakomybės taikymo terminai;

591.14. paaiškėja, kad dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas;

591.15. asmens savybės, ryšiai ar kitos su juo ar jo aplinka susijusios aplinkybės ar faktai jį į pareigas priimančiam asmeniui sudaro pagrindą padaryti išvadą, kad asmuo akivaizdžiai žemina sveikatos sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą sveikatos sistema, asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jas kompromituoja.

 1. 592. Įstaigos vadovo atšaukimo tvarka:

592.1. įstaigos vadovas atšaukiamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;

592.2. įstaigos vadovas apie galimą jo atšaukimą rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip likus 7 darbo dienų iki planuojamo posėdžio dėl vadovo galimo atšaukimo (toliau šiame punkte – posėdis). Pranešime nurodoma posėdžio vieta, laikas, šių įstatų 591 punkte nurodyta atšaukimo priežastis (priežastys) bei nurodoma įstaigos vadovo teisė ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pateikti savo argumentuotus paaiškinimus;

592.3. posėdyje turi teisę dalyvauti įstaigos vadovas;

592.4. priėmus sprendimą atšaukti įstaigos vadovą iš pareigų, su įstaigos vadovu sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

 

X SKYRIUS

ĮSTAIGOS TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaigos turtą sudaro:

60.1. patikėjimo ar panaudos pagrindu gautas turtas;

60.2. turtas, įsigytas iš ligoninės lėšų;

60.3. turtas, gautas kaip parama, labdara ar pagal testamentą;

60.4. finansiniai ištekliai;

60.5. kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai gautas turtas.

 1. Įstaigos lėšų šaltiniai:

61.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;

61.2. dalininkų skirtos lėšos;

61.3. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;

61.4. valstybės investicinių programų lėšos;

61.5. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

61.6. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas paslaugas;

61.7. lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

61.8. Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams tenkinti;

61.9. skolintos lėšos;

61.10. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, privalomojo sveikatos draudimo bei savivaldybių sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.
 2. Viešoji įstaiga gautą paramą (lėšas, bet kokį kitą turtą, jai suteiktas paslaugas), taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas naudoja paramą suteikusio ar lėšas perdavusio asmens nurodytiems (jeigu perduodamas šias lėšas, kitą turtą ar suteikdamas paslaugas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Įstaiga negali priimti lėšų, bet kokio kito turto ir paslaugų, jeigu paramą suteikiantis ar lėšas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas, turtą ar paslaugas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose. Šios lėšos laikomos atskiroje įstaigos lėšų sąskaitoje.
 3. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimus įstaiga vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

XI SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Įstaigos teikiamų paslaugų kokybės valstybinę kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo reglamentuotos ir kitų įstatymų ir teises aktų įgaliotos institucijos. Valstybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos veiklą.
 2. Buhalterinę apskaitą įstaigoje tvarko vyriausiasis buhalteris ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.
 3. Įstaigos finansinei veiklai kontroliuoti bei metinei ūkinei-finansinei veiklai patikrinti renkamas revizorius ar auditorius (audito įmone), dalininko pavedimu įstaigą audituoti turi teisę ir dalininko audito tarnyba.

XII SKYRIUS

 ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO

TVARKA

 1. 6 Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKUI TVARKA

69. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo  reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis         70. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

 

XIV SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

71. Kai įstaigos  pranešimai turi būti paskelbti  viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir terminais VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.          72. Kiti įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku  arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui   siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių  ryšių priemonėmis,  originalai  tą  pačią   dieną išsiunčiami  adresatui  registruotu  laišku  ar  įteikiami  pasirašytinai.

 1. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar  jų  įteikimą  pasirašytinai atsako įstaigos vadovas, arba įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo.

 XV SKYRIUSINFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO  VISUOMENEI TVARKA

 1. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti dalininkui ir kolektyvui praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.
 2. Įstaigos veiklos ataskaitoje nurodoma Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nurodyta informacija.
 3. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal jos veiklos tikslus kitoks poveikis.
 4. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato dalininkas.

78. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo  eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo dienos turi būti  pateikta Juridinių  asmenų  registrui  ir  paskelbta  įstaigos  interneto svetainėje.           79. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis  dalininkų susirinkimas, skelbiama įstaigos  interneto svetainėje.           80. Tretiesiems  asmenims  turi  būti  sudarytos  sąlygos  su įstaigos   veiklos ataskaita  ir  kita  visuomenei  pateikiama informacija  susipažinti įstaigos buveinėje  įstaigos   darbo valandomis.

Šie įstatai pasirašyti 2021 m. lapkričio 16 d.

Įgaliotas asmuo: Romualdas Radivonas

Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės

ligoninės direktorius