VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

DIREKTORIUS

            

                                                                             

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

 

2020 m. liepos 20 d. Nr. V-24  

Alytus

 

 

    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau Įstatymas) nuostatomis bei Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis:

1.Nustatau, kad teisės aktų nustatyta tvarka privačius interesus privalo derinti šių VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės pareigybių darbuotojai:

1.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausioji slaugos administratorė;

1.2. Vyriausiasis buhalteris;   

1.3. gydytojai;

1.4. viešųjų pirkimų komisijos nariai;

1.5. viešųjų pirkimų iniciatoriai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų ekspertai, kiti viešųjų pirkimų vykdytojai.