KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014 m II pusmečio PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Eil. Nr. Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas Rezultatas
1 2 3 4 5
2 Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus Nuolat Direktorius  

 

 

Įvykdyta

3 Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti ligoninės direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos Nuolat Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę  

 

Įvykdyta

4 Įdiegti medikų elgesio kodeksą ir užtikrinti, kad jį pasirašytų ligoninės darbuotojai. Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje 2014 m. I ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė  

 

 

Įvykdyta

5 Nustatinėti pacientų,  atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu Nuolat Medicinos statistikas  

 

Įvykdyta

6 Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 2014 m. I ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė Įvykdyta
7 Įstaigose informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas 2014 m. I ketv. ir nuolat Administracija, padalinių vadovai, slaugos administratoriai Įvykdyta
8 Įstaigos  informacijos teikimo per monitorius sistemoje demonstruoti STT parengtus antikorupcinius klipus bei įstaigos vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika Iki 2014 m. II ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė  

 

 

Įvykdyta

9
Įstaigos interneto svetainėje patalpinti įstaigos administracijos kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika
Iki 2014 m. II ketv. ir nuolat Direktorius  

 

Įvykdyta

10
Įstaigos interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių  plano vykdymą
Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę  

 

Įvykdyta