PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus aps. Tuberkuliozės

ligoninės direktoriaus

2020-12-31 įsakymu Nr. V-38

Priedas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖJE

2020–2022 METŲ PROGRAMA 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje 2020–2022 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje 2020–2022 metais.
 2. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje nuostatas. Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą.
 3. Programoje vartojamos sąvokos:

3.1. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika.

3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

3.3. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.

3.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 1. Programa parengta atsižvelgiant į Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programą.
 2. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslai:

36.1. sveikatos priežiūros sistemoje įdiegti bendrus elgesio standartus;

36.2. didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos priežiūros sistemą veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio;

36.3. siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys, turėtų galimybę sužinoti apie viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant korupcijai atsparią aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra skaidrūs ir atviri savo darbuotojams bei visuomenei;

36.4. siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos priežiūros sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas;

36.5. užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai ir veiksmingai apsaugant įstatymų bei kitų teisės aktų ginamas teises ir teisėtus interesus.   

 1. Uždaviniai programos tikslams pasiekti:

37.1. tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus;

37.2. didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei;

37.3. gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą;

37.4. viešųjų pirkimų skaidrinimas;

37.5. ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvinimas.

 1. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje, ir jų vykdymo terminai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės pateikti Programos įgyvendinimo 2020–2022 m. priemonių plane.
 2. Įgyvendinus priemones tikimasi, kad bus pasiekti ne tik strateginio tikslo įgyvendinimo rodikliai, bet sveikatos priežiūros sistemoje bus aktyviau kuriama antikorupcinė aplinka, padidės įstaigos darbuotojų nepakantumas korupcijai ir kompetencija atpažinti ir valdyti kylančias korupcines veiklas, pagerės pacientų ir gydytojų bendravimo kultūra, visuomenė aktyviau prisidės prie korupcijos sveikatos priežiūros sistemoje identifikavimo ir mažinimo. IPR IS atskleis visą informaciją apie pacientų registracijai skirtus visus laikus, atsisakant daugelyje ASPĮ egzistuojančios skaidrumą mažinančios praktikos, kai viešai atskleidžiama tik dalis pacientų registracijai skirtų laikų arba viešai neatskleidžiama jokios informacijos apie pacientų registracijai skirtus laikus. Viešųjų pirkimų srityje bus nuolat peržiūrima ir tobulinama darbo organizavimo vidaus tvarka viešuosiuose pirkimuose, aiškiai atskiriant viešuosius pirkimus inicijuojančių, vykdančių ir prižiūrinčių asmenų funkcijas, sekami ir analizuojami viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai, kurie bus viešinami įstaigų interneto svetainėse.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

 1. Programą pagal kompetenciją įgyvendina asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
 2. Programos įgyvendinimą kontroliuoja SAM.
 3. Programos įgyvendinimo rezultatų stebėseną atlieka STT.
 4. Programos įgyvendinimo 2020–2022 m. priemonių plano priemonių vykdymą koordinuoja, įstaigos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 5. Už konkrečių Programos įgyvendinimo 2020–2022 m. priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako įstaigos vadovas.
 6. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą sveikatos priežiūros sistemos įstaigos:

45.1. privalo reguliariai vykdyti joms numatytų (priskirtų) Programos įgyvendinimo 2020–2022 m. priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

 1. Programa vykdoma įstaigos lėšomis.

 IV SKYRIUS

PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

 1. Įstaigos vadovas, įstaigos darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, kiti darbuotojai gali teikti pasiūlymus dėl Programos ar/ar jos įgyvendinimo plano atnaujinimo. Atsižvelgę į gautus pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo, atsakingi asmenys parengia naujo laikotarpio Programos įgyvendinimo priemonių planą, o prireikus – ir naują Programą ir teikia ją tvirtinti įstaigos vadovui.