PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės

ligoninės direktoriaus

2011 m. Lapkričio 23d. įsakymu Nr. V-28

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ ALYTAUS

APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖJE

 PROGRAMA

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 
1. Korupcijos prevencijos VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikį, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prėvencijos sistemą ligoninėje.

2. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-207 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“(Žin., 2006, Nr. 34-223), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dl korupcijos rizikos analizės atlikimo ir tvarkos patvirtinimo „(Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 139-6143; 2009, Nr. 152-6841).

3. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio sandarų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesus. Korupcija- valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis  siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas, siekiant , reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui ir šią naudą priimant. ( Žin., 2002, Nr. 57-2297).

4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sistemoje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas ir turto pasisavinimas ar išvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, kyšiams į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atitinkančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ir reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti arba užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, Žin., 2002, Nr. 57-2297).

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI

 
5. Įgyvendinti korupcijos prevenciją (prevencijos priemones) VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje.

6. Užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę įstaigos darbuotojų veiklą.

7. Aiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas.

8. Įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą.

9. Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumcijos.

 

III. PAGRINDINIAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽDAVINIAI

 
10. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.

11. Atgrąsinti asmenis nuo korupcijos pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

12. Veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas ir bendras antikorupcinis kultūros ugdymas ligoninėje.

13. Įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas.

14. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJA

 
15. Korupcijos prevencija- korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcijos pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

16. Korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas vykdomas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis ligoninės darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų neteisėto, nepagrįsto gavimo ir panaudojimo šalinimas.

17. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir parengti nustatymo aprašymą.

18. Nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms šalinti.

19. Užtikrinti sveikatos sistemos veiklą reglamentuojančių teisės aktų skaidrumą.

20. Kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus.

21. Viešinti viešuosius pirkimus.

22. Vykdyti darbuotojų antikorupcinį švietimą. Informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie atskleistus korupcijos atvejus ir piktnaudžiavimą pareigomis, ugdyti nepakantumą korupcijai.

23. Kaupti ir analizuoti duomenis apie nustatytus korupcijos faktus įstaigoje .

24. Užtikrinti reikiamą finansavimą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui.

25. Bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija.

26. Siekti veiksmingo panaudos teise gauto turto valdymo.

27. Siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, efektyvūs ir prieinami.

28. Vertinti teisės aktus ar jų projektus antikorupciniu požiūriu.

29. Nustatytų korupcijos    atvejų paviešinimas..

30. Didinti darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę.

31. Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

32. Tobulinti paslaugų apmokėjimo ir kainų skaičiavimo metodiką.

33. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę.

34. Nustatyti ir patvirtinti bendruosius principus ir kriterijus, pagal kuriuos medicinos pagalbos priemonės ir vaistai būtų perkami laikantis pirkimo-prdavimo sutarčių.

35. Sukurti visiems prieinamą informacijos apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas sistemą.

36. Užtikrinti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

 

V.VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

 
37. Skatinti glaudesnį ir aktyvesnį medikų bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms.

38. Ugdyti antikorupcinę kultūrą.

39. Informuoti visuomenę apie sveikatos sistemos vykdomą korupcijos prevencijos programą per žiniasklaidą.

40. Skatinti ligoninės darbuotojus bei kitus asmenis pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ( ar mėginimus juos daryti) teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti). Analizuoti surin ktą informaciją iš gyventojų.

41. Visuomenės anketinės apklausos arba kitais būdais reguliariai vertinti korupcijos programos veiksmingumą.

 

VI. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 
42. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti valstybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcijos pobūdžio nusikalstamos veikos.

43. Reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos.

44. Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktus bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti administraciją.

45. Bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – STT.

 

VII. KORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 
46. Korupcijos prevencijos programos ligoninėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas (pridedamas), kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

47. Šios programos nuostatas vykdo ligoninės darbuotojai.

48. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ligoninėje kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas  darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 
49. Korupcijos prevencijos ligoninėje programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė vertinami pagal šiuos rodiklius:

49.1. atliktų teisės aktų vertinimų antikorupciniu požiūriu skaičius;

49.2. atliktų korupcijos tikimybės vertinimų skaičius;

49.3. atliktų teminių korupcijos prevencijos  analizių skaičius.

49.4. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;

49.5. neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;

49.6. pateiktų rekomendacijų keisti teisės aktus ar jų projektus skaičius;

49.7. priimtų rekomendacijų leisti įstatymus skaičius;

49.8. pateiktų rekomendacijų leisti kitus teisės aktus, procedūrų nuostatas skaičius;

49.9. priimtų rekomendacijų leisti teisės aktų , procedūrų nuostatas skaičius;

49.10. priemonių plano įgyvendinimas nustatytais terminais;

49.11. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija skaičius;

49.12. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;

49.13. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykis;

49.14. specialių radijo, televizijos laidų, straipsnių spaudos leidiniuose, darbo posėdžiuose skaičius;

49.15. pranešimų spaudai, viešų pranešimų atlikus analizę, nustačius korupcijos atvejus, skaičius;

49.16. kovos su korupcija rezultatyvumo vertinimas (procentais) pagal reguliariai atliekamas visuomenės nuomonės apklausas.

49.17 Visuomeninių pacientų organizacijų, bendradarbiaujančių korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, skaičius.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
55. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas ketveri metai.

56. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali būti papildoma.