PATVIRTINTA

                                                                                              VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės

                                                                                              Ligoninės direktoriaus 2017 m. liepos 18 d

                                                                                                 įsakymu Nr. V-18

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ APRAŠAS

 

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė yra specializuota įstaiga, teikianti antrinio lygio ambulatorinę ir stacionarinę pagalbą pacientams, sergantiems įvairiomis plaučių tuberkuliozės formomis.

 

 1. BENDROJI DALIS

1.1. Šiomis taisyklėmis nusakoma VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės bendrosios darbuotojų ir stacionare gydomų pacientų bei juos lankančių asmenų elgesio normos ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti gydomų pacientų teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Su šiomis, taip pat su lankytojų elgsenos taisyklėmis pacientai supažindinami jiems pasirašant ir privalo jas vykdyti per visą gydymo proceso laikotarpį.

1.3. Savo veikloje įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos norminiais aktais, nacionaliniais ir tarptautiniais medicinos veiklos standartais ir patvirtintais ligoninės įstatais. Ligoninė bendradarbiauja su kitomis sveikatos priežiūros ir mokslo įstaigomis.

1.4. Esant būtinumui taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos.

1.5. Pažeidusiems taisykles, gali būti taikomos drausminės ar kito pobūdžio priemonės pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

 1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

2.1. Turintis siuntimą gydytis VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stacionare ir atvykęs į ligoninės stacionaro priėmimo kambarį pacientas ar jį lydintys asmenys pateikia:

2.1.1. išrašą iš medicininų dokumentų (forma Nr. 027/a), įrodantį, kad pacientas nukreiptas gydytis į šio profilio gydymo įstaigą;

2.1.2. asmens tapatybės dokumentą;

2.1.3. socialinio draudimo pažymėjimą (jeigu turi);

2.1.4. pažymą iš Darbo biržos apie užsiregistravimą (jeigu turi);

2.1.5. neįgalumo pažymėjimą (jeigu turi);

2.1.6. pensininko pažymėjimą (jeigu turi);

2.1.7. teismo nutartį (jeigu nukreiptas priverstinam gydymui).

2.2. Pacientas  san. švarykloje  nusiprausia, persirengia  ligoninės rūbais,  užpildo  saugojimui  atiduodamų asmeninių rūbų ir daiktų aprašą, pasirašo ir priduoda į ligonių rūbinę.

2.3. Stacionarizuojamiems į ligoninę pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių ir didelės pinigų sumos. Už neatiduotus ir prarastus  asmeninius vertingus daiktus  ir pinigus ligoninės personalas neatsako.

2.4. Pacientai su savimi turi turėti asmens higienos priemones (dantų šepetuką, pastos, šukas, muilą ir kt.).

2.5. Pacientas užima vietą (lovą) palatoje, kurią jam nurodo medicinos personalas ir pradeda gydymosi  procesą režimu, kurį  skiria jį gydantis gydytojas:

2.5.1.  I-as režimas – pacientas neserga atvira ir atsparia TB. Bendrauti patariama tik su šia TB forma sergančiaisiais;

2.5.2. II-as režimas – pacientas serga atvira TB (TM+). Bendrauti patariama tik su šia TB forma sergančiaisiais, dėvint kvėpavimo takų uždangą (kaukę);

2.5.3.  III-as režimas – pacientas serga atvira atsparia TB (MDR). Bendrauti patariama tik su šia TB forma sergančiaisiais, dėvint kvėpavimo takų uždangą (kaukę);

2.5.4. IV-as režimas – pacientai, kurie hospitalizuoti vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 258 ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo patvirtinta organizavimo tvarka ir vėlesniais šios tvarkos pakeitimo teisės aktais.

2.6. Maitinti ligoninės maistu pacientas pradedamas sekančią dieną po atvykimo į stacionarą.

2.7. Administracijai leidus ir neprieštaraujant palatos kaimynams, pacientams palatose leidžiama turėti savo televizorių, radiją, magnetofoną, į elektros tinklą įjungiamą nešiojamą kompiuterį ir kitų elektros prietaisų. Jais naudotis galima tik nustatytomis dienos režimo valandomis.

2.8. Pacientai, išeidami iš palatos, turi pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu ir užsidėti kvėpavimo takų uždangą (kaukę).

2.9. Ligoninės teritorija ir bendrosios patalpos stebimos vaizdo kamerų pagalba. Pacientų viešosios ir vidaus tvarkos taisyklių  reikalavimų tinkamą vykdymą ligoninės teritorijoje ir patalpose padeda užtikrinti saugos tarnybos darbuotojai.

2.10. Pacientas, norintis išeiti į ligoninės teritoriją pasivaikščioti, kreipiasi į palatos slaugytoją. Slaugytoja pacientą palydi iki saugos tarnybos posto ir informuoja apsaugos darbuotoją. Išleidžiama ne ilgiau dviem valandoms. Apsaugos darbuotojas vaizdo stebėjimo įrangos pagalba stebi pacientų elgesį teritorijoje.

2.11. Pacientai lankomi nustatytu laiku ir tvarka. Lankymo taisyklės iškabintos informacijos stenduose.

2.12. Per visą gydymo proceso laikotarpį pacientams draudžiama išeiti už ligoninės teritorijos ribų. Ligoninės teritorija aptverta tvora.

2.13. Esant svarbioms priežastims (artimųjų laidotuvės, stichinės ar kitos nelaimės namuose, dokumentų tvarkymas ir kita), gydančio gydytojo ir administracijos sprendimu, pacientas gali būti išleistas trims dienoms.

3. PACIENTŲ TEISĖS

 

 1. Pacientas turi teisę:
  3.1. Pasirinkti gydytoją ar slaugytoją, nepažeisdamas įstaigos priklausomumo sveikatos sistemos veiklos organizavimo lygiui. Pacientas turi žinoti jį gydančio gydytojo ir palatos slaugytojos vardą, pavardę, pareigas, turimą kvalifikaciją;
  3.2 gauti informaciją apie teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti;
  3.3 gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;
  3.4 prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo gydymo stacionare, asmens sveikatos istorijų ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos;

3.5. gauti reikalingą medicininių dokumentų išrašų kopijas (jeigu tai būtina dėl tolimesnio gydymo ar dėl darbingumo lygio nustatymo);
3.6. pacientas turi teisę nežinoti apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Teisę nežinoti turi patvirtinti savo parašu medicinos dokumentuose.

4. PACIENTŲ PAREIGOS


Pacientas privalo:
4.1. Rūpintis savo sveikata ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus;
4.2. informuoti asmens sveikatos priežiūros specialistus apie persirgtas ligas bei žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, lytiniu keliu plintančias užkrečiamas ligas);
4.3. laikytis bendrų elgesio normų;
4.4. tausoti ligoninės inventorių bei visą joje esantį turtą;
4.5. gerbti kitų pacientų teises, orumą bei savo veiksmais nekenkti jų sveikatai;

4.6. nesilankyti kitame gydymo režime besigydančių pacientų palatose;
4.7. gerbti sveikatos priežiūros specialistų darbą bei jų orumą;
4.8. nerūkyti ligoninės patalpose, išskyrus tam skirtas vietas. Nevartoti alkoholio ir kitų svaiginančių preparatų;
4.9. ligoninės patalpose ir teritorijoje laikytis rimties,  asmens higienos ir sanitarijos normų, saugos  reikalavimų (nepaslysti lipant laiptais ir dušuose, nepersisverti per balkonų turėklus ir langus, neliesti teritorijoje ir pastate esančių inžinerinių ir elektros įrenginių), palaikyti švarą ir tvarką palatose, dušuose ir tualetuose, tvarkingai prižiūrėti lovą ir drabužius;
4.10. laikytis nustatytų pacientų sveikatos priežiūros ir dienos režimų ( iškabinta informacijos stende ir išsamiau apie juos paaiškina bendrosios praktikos slaugytoja).
4.11. prieš naudojimąsi vonia/dušu ,bei išeinant iš palatos, informuoti savo palatos slaugytoją,   išėjus iš palatos dėvėti kvėpavimo takų uždangą (kaukę);
4.12. spintelėje laikyti negendančius maisto produktus ir gaivinančius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus laikyti šaldytuve pagal patvirtintas taisykles;
4.13. vykdyti gydančio gydytojo rekomendacijas, pasibaigus stacionarinio gydymo epizodui;
4.14. atlyginti ligoninei padarytą žalą LR įstatymų nustatyta tvarka.

 1. PACIENTŲ IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

5.1. Prieš išrašant pacientą į namus ar perkeliant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo būtinumas.

5.2. Pacientui apie jo išrašymą į namus ar perkeliant į kitą gydymo įstaigą, turi būti pranešta prieš 24 val. Tai negalioja tai atvejais, kai pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą skubia tvarka dėl specializuotos skubios būtinosios pagalbos suteikimo.

5.3. Paciento dokumentai (išrašas F Nr. 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos) turi būti sutvarkytos iki 13 val. išrašymo ar perkėlimo dieną.

5.4.  Pacientai išrašomi:

5.4.1.  pilnai pasveikus;

5.4.2.  tęsti gydymą ambulatoriškai;

5.4.3.  kai nukreipiamas gydytis į kitą gydymo įstaigą;

5.4.4.  už grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

5.5.  Perkeliant pacientą:

5.5.1. į Alytaus miesto gydymo įstaigą planine tvarka pacientas pervežamas ligoninės transportu;

5.5.2. neatidėliotinos pagalbos atveju – GMP transportu.

5.6.  Paciento perkėlimo į kitą įstaigą klausimus sprendžia gydytojų konsultacinė komisija.

 1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ

SPRENDIMO TVARKA

6.1.Ginčai ir konfliktai tarp įstaigos personalo, personalo ir paciento sprendžiami geranoriškumo principu, siekiant juos sureguliuoti taikiu būdu.

6.2. Apie iškilusius ginčus ir konfliktus personalas informuoja įstaigos administraciją.

6.3. Pacientas, nepatenkintas ginčo ar konflikto sprendimu, turi teisę kreiptis į įstaigos administraciją (direktorių, direktoriaus pavaduotoją  medicinai ir slaugos administratorę), išeiginėmis ir švenčių dienomis – į budintį gydytoją.

6.4. Įstaigos administracija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išnagrinėja pretenzijas ir, pacientui pageidaujant, atsakymą pateikia raštu.

6.5. Rekomendacijas įstaigos administracijai medicinos etikos, slaugos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp įstaigos darbuotojų, įstaigos darbuotojų ir pacientų artimųjų, teikia įstaigos etikos komisija.

 

 1. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO

SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

    

7.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo dokumentus, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

7.2.  Informacija pacientui suteikiama suprantamai paaiškinant specialius medicinos terminus.

7.3. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą,  galimus alternatyvius gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo.

7.4. Informacija nesuteikiama tik tais atvejais, jei tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei.

7.5. Informacija neteikiama pacientui to reikalaujant.

7.6. Apie pacientui suteiktą informaciją, jo apsisprendimą gydymo klausimais (operacinio gydymo atsisakymas ir kt.) ir supažindinimo su pasekmėmis pažymima istorijoje pasirašant gydančiam gydytojui ir pacientui, arba jį atstovaujantiems juridiniams asmenims.

7.7. Informacija apie paciento būklę pacientui ir asmenims teikia gydantis gydytojas. Budėjimo metu informaciją teikia budintis gydytojas jo kompetencijos ribose. Slaugos personalas informacijos apie paciento būklę neteikia nei pacientui, nei jo artimiesiems. Slaugos personalas nurodo kreiptis į gydytoją.

 1. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS,

 JŲ TEIKIMO TVARKA

         

    8.1. Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė teikia įstaigos licencijoje numatytas antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

   8.1.1. nemokamas:

 • pacientams, sergantiems įvairiomis plaučių tuberkuliozės formomis ir turintiems siuntimą (forma Nr. 027/a),  neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ir neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą;
 • būtinoji (neatidėliotina) medicinos pagalba teikiama laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos teikimo tvarkos;

8.1.2. mokamas:

 • asmenims, neturintiems privalomojo sveikatos draudimo ar kito dokumento patvirtinančio privalomąjį sveikatos draudimą;
 • asmenims be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiams, neturintiems sveikatos draudimo bei leidimo nuolat gyventi Lietuvoje;
 • pacientams, kurie savo iniciatyva, gydančio gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu Lietuvos Respublikoje taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas ir viršija steigėjo skiriamą maksimalų finansavimą medikamentams ir medicinos pagalbos priemonėms. Viršijus maksimalų finansavimą, skiriamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų vienam ligoniui, rekomenduojama pacientui brangesnius medikamentus ir medicinos pagalbos priemones įsigyti pačiam;
 • pacientams, kurie savo iniciatyva, gydančio gydytojo rekomendavimu pasirenka papildomus diagnostinius ar tyrimo metodus, kurie neįeina į pagrindinio susirgimo, dėl kurio pacientas stacionarizuotas, tyrimo ir gydymo planą.

8.2. Mokamos paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus įkainius. Pinigai už mokamas ambulatorines ir stacionarines paslaugas mokami registratūroje išduodant kasos kvitą. Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas skelbiamos viešai įstaigos informacijos stenduose.

 1. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

9.1. Piliečiai ir juridiniai asmenys:

 • gali kreiptis į administraciją raštu (ar žodžiu) norėdami gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
 • gali kreiptis į įstaigos ar jo padalinių darbuotojus (gydančius gydytojus, slaugos personalą) norėdami gauti informaciją apie teikiamas paslaugas.

9.2. Informacija apie pacientų sveikatos būklę suteikiama tik kreipiantis raštu ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka garantuojant šios informacijos konfidencialumą.

9.3. Įstatyme išvardintų teisės ir kitų institucijų pareigūnams informacija teikiama nemokamai, nustatyta tvarka ir terminais. Teisėsaugos ir kitų institucijų pareigūnai, norėdami gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę, privalo administracijai pateikti užklausime raštu ir savo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

9.4. Piliečių laiškai, pasiūlymai, skundai nagrinėjami įstatymais nustatyta tvarka.

9.5. Pacientui pageidaujant, jam turi būti pateikta susipažinimui ligos istorija ir joje esantys priedai, išskyrus tuos atvejus kai:

9.5.1. tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas daro atžymą ligos istorijoje. Pacientui pageidaujant, jo lėšomis padaromos  ligos istorijos ar kitų dokumentų kopijos. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su paciento prašymu, tai šį klausimą sprendžia gydytojų konsultacinė komisija. Tai įrašoma ligos istorijoje;

9.5.2. ligos istorijos ar kiti medicininiai dokumentai ir jų kopijos išduodami tik pačiam pacientui prašant. Jei paciento tėvai ar globėjai pageidauja medicininių dokumentų be paciento sutikimo jie neišduodami ir apie tai informuojama administracija, išskyrus atvejus, kai pacientas yra neveiksnus.

9.6. Dokumentų nuorašai, jų kopijos teisėsaugos ar kitoms įstatymuose išvardintoms institucijoms išduodami nemokamai ir tik esant užklausimui raštu.

9.7. Įmonėms, organizacijoms, atskiriems fiziniams asmenims už dokumentų paiešką archyvuose, jų parengimą, dokumentų nuorašus bei jų kopijų darymą gali būti imamas atitinkamas mokestis.

 1. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ

DARBO LAIKAS

 

    10.1. Įstaigos administracijos, buhalterijos ir ūkio eksploatacijos tarnybos darbo laikas:

Pirmadienis          800 – 16 45 val.

Antradienis          800 – 16 45 val.

Trečiadienis         800 – 16 45 val.

Ketvirtadienis      800 – 16 45 val.

Penktadienis        800 – 1530 val.

Pietų pertrauka     1200 – 1230 val.

10.2. Gydančių gydytojų ir palatinių slaugytojų darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio:

800 – 1554 val.

10.3. Likusiu paros laiku, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis ligoninėje dirba budintis gydytojas ir slaugytojos.

 

 1. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos vykdomos vadovaujantis:

11.1. 2003 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu Nr.IX-1672 (Žin.,2003, Nr. 70-3170) ;

11.2.  2008 m.gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. A1-171/V-500 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-186/V-694 „Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2008, Nr. 62-2363);

11.3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569);

11.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro teisės aktais ir nurodymais, reglamentuojan- čiais darbų saugą;

11.5. Kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, įstaigos norminiais teisės aktais ir įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatais.

 1. PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 

12.1. Pacientams nerekomenduojama su savimi ligoninėje turėti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš tauriųjų metalų, kadangi įstaigos personalas už juos neatsako.

12.2. Paciento būklei staiga pablogėjus ar tapus kritiškai, atliekant operacijas ar intervencines gydymo ar diagnostikos procedūras arba pacientui mirus, įstaigos personalas turi teisę paimti pas pacientą rastus pinigus ir vertingus daiktus saugojimui. Daiktai paimami dalyvaujant gydančiam (budinčiam) gydytojui, slaugytojoms, surašant daiktų paėmimo kvitą ir visiems pasirašant. Visa tai saugome tam skirtame seife.

12.3. Saugoti paimti vertingi daiktai grąžinami pagerėjus paciento sveikatos būklei. Pacientui mirus – grąžinami jo atstovui. Paciento atstovas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Daiktus ir pinigus atsiėmę asmenys pasirašo Daiktų ir vertybių priėmimo iš paciento kvite.

     13. ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

13.1. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicininiuose dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicininiuose dokumentuose.

13.2. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos

13.3. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

13.3.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;

13.3.2. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

13.3.3 neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

13.3.4. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

13.3.5. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo);

13.3.6. vartojo alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

13.3.7. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę.

13.4. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodoma pažeidimo data ir pažeidimo pobūdis.

13,5. Elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus.