KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014m I pusmečio PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Eil. Nr. Korupcijos prevencijos programos priemonės Įvykdymo laikas Atsakingas vykdytojas Rezultatas
1 2 3 4
Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus Nuolat Direktorius  

 

 

Įvykdyta

Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti ligoninės direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos Nuolat Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę  

 

Įvykdyta

Nustatinėti pacientų,  atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu Nuolat Medicinos statistikas  

Įvykdyta

Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 2014 m. I ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė  

 

Įvykdyta

Įstaigos  informacijos teikimo per monitorius sistemoje demonstruoti STT parengtus antikorupcinius klipus dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika Iki 2014 m. II ketv. ir nuolat Administracija, slaugos administratorė  

 

 

Įvykdyta