Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

Rezultatas

1

2

3

4

 

 

Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus

Nuolat

Direktorius

 

 

 

Įvykdyta

 

Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti ligoninės direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Nuolat

Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę

 

 

Įvykdyta

 

Įdiegti medikų elgesio kodeksą ir užtikrinti, kad jį pasirašytų ligoninės darbuotojai. Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje

Nuolat

Administracija, slaugos administratorė

 

 

 

Įvykdyta

 

Nustatinėti pacientų,  atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu

Nuolat

Medicinos statistikas

 

 

Įvykdyta

 

Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Nuolat

Administracija, slaugos administratorė

 

 

Įvykdyta

 

Įstaigose informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas

Nuolat

Administracija, padalinių vadovai, slaugos administratoriai

Įvykdyta

 

Įstaigos  informacijos teikimo per monitorius sistemoje demonstruoti STT parengtus antikorupcinius klipus bei įstaigos vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Nuolat

Administracija, slaugos administratorė

 

 

 

Įvykdyta

 

Įstaigos interneto svetainėje patalpinti įstaigos administracijos kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Nuolat

Direktorius

 

 

Įvykdyta

 

Įstaigos interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių  plano vykdymą

Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę

 

 

Įvykdyta