Eil.

Nr.

Priemonė Priemonės įgyvendinimas
1. Korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 m. kopijos pateikimas SAM Korupcijos prevencijos skyriui Pateikta
2. Įstaigos korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 metams bei patikslintos informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas įstaigos interneto svetainėje Nuolat
3. Sveikatos sistemos įstaigos interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 metams vykdymą skelbimas Nuolat
4. Veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę Vykdyta
5. Įstaigos interneto svetainėje įstaigos gydytojų, farmacijos specialistų darbo kitose darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra, grafikų skelbimas. Nuolat
6. Darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose ambulatorijoje bei stacionaro skyriuje Nuolat
7. Gydytojo pulmonologo ir gydytojo radiologo  medicinos normos skelbimas stacionaro skyriuje Nuolat
8. Stacionaro skyriuje informacijos, susijusios su skyriuje teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis,  skelbimas Nuolat
9. ASPĮ stacionaro skyriuose  informacijos apie visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal skyriuje gydomų ligonių profilius, o taip pat to profilio pacientų organizacijų telefonus, kontaktinius asmenis, skelbimas Nuolat
10. Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas Nuolat
11. Medicinos personalo mokymų dėl  sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymas 1 kartą per metus
12. Medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio kodekso vykdymo organizavimas.

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu.

1 kartą per metus.

Sudarius naują darbo sutartį

13. Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdiegimas sveikatos sistemos įstaigos interneto svetainėje Iki 2016 m. birželio 30 d.
14. Darbuotojų elgesio kodekso papildymas nuostata, draudžiančia versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą nustatymas.

Įvykdyta
15. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą darbuotojų darbo vietose, palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų užtikrinimas Nuolat
16. Privalomos informacijos įstaigos visų padalinių informaciniuose stenduose skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8)Direktoriaus  kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

Nuolat
17. Privalomos informacijos įstaigos interneto svetainėje  skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,

3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8) ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

9) Direktoriaus kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

10) ASPĮ vadovo video  kreipimasis į pacientus,  kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas

Nuolat
18. Parengtų antikorupcinių klipų bei ASPĮ vadovo video  kreipimosi dėl neoficialių mokėjimų demonstravimas Nuolat
19. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką Nebuvo gauta
20.  Informacijos apie sveikatos sistemos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas sveikatos priežiūros sistemos įstaigos interneto svetainėje Nebuvo gauta