LIETUVOS RESPUBLIKA

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖ

DIREKTORIUS

            

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ

 

2016 m. vasario 8 d. Nr. V-6

Alytus

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje bei vadovaudamasis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis,

  1. Į p a r e i g o j u VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės gydytojus vadovautis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos   komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl privačių interesų deklaravimo pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. KS-73 „Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų“ ir r e k o m e n d u o j u atitinkamai patikslinti (naujai deklaruoti privačius interesus) privačių interesų deklaracijas nustatyta tvarka.
  2. Į p a r e i g o j u įstaigos darbuotojus, turinčius duomenų apie 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimui Nr. KS-73 „Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų“ prieštaraujančius veiksmus, nedelsiant pranešti įstaigos administracijai arba juristei Bernadeta Navalinskienei.
  3. N u r o d a u sekretorei Julijai Juonienei susipažinti su šio įsakymo 1 punkte nurodytais teisės aktais ir supažindinti ligoninės gydytojus pasirašytinai iki 2016 m. kovo 1 d.
  4. N u r o d a u Informacinių technologijų specialistą Edvardą Gurevičiui užtikrinti šio įsakymo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. KS-73 „Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų“ paskelbimą įstaigos vidiniame tinklalapyje.
  5. Į p a r e i g o j u juristę Bernadetą Navalinskienę kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Romualdas Radivonas