VšĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ ĮSTAIGOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO (INICIJAVIMO) SRITYJE

 

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-07-21 raštą Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje  (toliau – Ligoninė) atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų organizavimo (inicijavimo) srityje.

                      Taikyti šie metodai: galiojančių vidaus teisės aktų analizė, veiklos analizė, duomenų tikslinimas žodžiu. Analizuotas laikotarpis nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 31 dienos.

                      Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Ligoninės teisininkė Bernadeta Navalinskienė, kuri yra paskirta asmeniu atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę. SAM įsakymu buvo pavesta nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo (inicijavimo) srityje, o atlikto tyrimo duomenis pateikti SAM.

VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

                      Analizės ir vertinimo tikslas – identifikuoti išorinius ir vidinius veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijos pasireiškimui Ligoninėje viešųjų pirkimų organizavimo (inicijavimo) srityje. Nustačius silpnąsias ambulatorinių paslaugų teikimo sritis, parengti priemonių planą joms minimizuoti ir/ar pašalinti.

                      Analizuota  sritis – viešųjų pirkimų organizavimas.

                      Analizuojama sritis vertinta, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais kriterijais:

1.Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, nes vertinamuoju laikotarpiu Ligoninėje korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktų viešųjų pirkimų organizavimo srityje nebuvo nustatyta.

 1. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, kadangi Ligoninė šio kriterijaus neatitinka. Pagal galiojančius vidaus teisės aktus, įstaigai nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs fiziniai ir / ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu.
 2. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti – analizuojamą sritį vertinant pagal šį kriterijų, yra peržiūrėti įstaigos vidaus teisės aktai, reguliuojantys įstaigos darbuotojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir atsakomybę organizuojant viešuosius pirkimus organizavimo, t.y būtent inicijuojant viešąjį pirkimą.

Darbuotojų pareigiuose nuostatuose nustatyta vadovautis įstaigos  vidaus teisės aktais.

Įstaigoje patvirtintas Elgesio kodeksas ir su juo supažindinti įstaigos darbuotojai pasirašytinai.

Visi darbuotojai  supažindinti su taisyklėmis, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika.

                      Ligoninės darbuotojų atsakomybė ir atskaitomybė yra pakankamai apibrėžtos. Įstaigos darbuotojams nėra suteikti įgaliojimai priimti vienasmenių administracinių sprendimų. Atlikta analizė parodė, kad atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė šioje srityje yra pakankamai išsamiai reglamentuoti.

 1. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, nes Ligoninės pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant sveikatos priežiūros veiklą, gerinti žmonių sveikatą, sumažinti žmonių mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.
 2. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo – analizuojama sritis vertinta vadovaujantis šiuo kriterijumi, nes Ligoninėje priimami kai kurie sprendimai, nereikalaujantys kitos institucijos patvirtinimo. Tinkamas kolegialumo, viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimas įstaigos veikloje, išsamus įstaigos darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia priimti skaidrius sprendimus ir išvengti pašalinio poveikio jų priėmimo procese.

                      Viešųjų pirkimų organizavimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų  įstatymu, VPT įsakymais, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo įstaigoje taisyklėmis, kitais teisės aktais.

Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą yra numatytos šios procedūros:

1.Poreikių analizavimas;

 1. Poreikių derinimas su Ligoninės veiklos planais;
 2. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);
 3. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia viešųjų pirkimų organizatorė;
 4. Viešųjų pirkimų plano aptarimas: aptarimas vyksta administracijos posėdžiuose;
 5. Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: tvirtinama direktoriaus įsakymu;
 6. Plano paskelbimas: planas skelbiamas Ligoninės svetainėje www.alytub.lt;
 7. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniam poreikiams vykdoma plano korekcija pagal poreikį, kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

                     

                      Ligoninės darbuotojai, turintys pirkimo inicijavimo teisę, yra deklaravę privačius interesus, duomenis atnaujinę Pinreg sistemoje VTEK.

                      Užtikrinant einamąją ir paskesniąją pirkimo organizavimo kontrolę, pirkimo iniciatoriaus veiksmams užtikrinamas skaidrumas.

 

 1. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – analizuojant vertinamą sritį remiantis šiuo kriterijumi, darytina išvada, jog Ligoninėje griežtai laikomasi Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, kitų įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę reguliuojančių teisės aktų, įstaigos vidaus teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą ir valdymą, apsaugą ir kontrolę.

                      Įstaigoje vadovaujamasi Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo ir registruotų duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1 T-7(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“; Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016-679); kitais teisės aktais susijusiais su asmens duomenimis.

 

Visi darbuotojai susipažinę su vidaus teisės aktais, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus.

 

 1. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“ – analizuojama sritis šiuo kriterijumi nevertintina, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Ligoninėje neatliko.

                      Įstaigoje negauta jokių skundų, pranešimų (tiesiogiai, anonimiškai, „karštąja linija“ , iš kontroliuojančių institucijų, kitų įstaigų) apie ambulatorinių paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimus faktus ar aplinkybes, nenustatyta nepagrįsto pacientų apmokestinimo atvejų.    

                      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Ligoninėje analizuotu laikotarpiu (nuo 2020-01-01 iki 2021-06-31) viešųjų pirkimų organizavimo srityje  neegzistuoja.

 

Bernadeta Navalinskienė