PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus aps. Tuberkuliozės

ligoninės direktoriaus

2020-12-31 įsakymu Nr. V-38

Priedas

 

VšĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020 –2022 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Vertinimo  kriterijai

1. TIKSLAS – SVEIKATOS SISTEMOJE ĮDIEGTI BENDRUS ELGESIO STANDARTUS

1 uždavinys

TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS

1.

Pasitvirtinti įstaigoje pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.

Įstaigos vadovas

2020 IV ketv.

Įsakymu patvirtintas pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

2.

Parengti įstaigos darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbi jas įstaigos interneto svetainėje.

Įstaigos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir Įstaigos vadovas

2021 III ketv.

Įsakymu patvirtintas etikos kodeksas , paskelbtas įstaigos interneto svetainėje

3.

Kasmet teikti ASPĮ darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus,  apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus. 

Įstaigos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kiekvienų metų I ketv.

Informacija įstaigos vadovui apie  etikos taisyklių taikymo rezultatus.

4.

Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.

Įstaigos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir Įstaigos vadovas

2021 I ketv.

Įsakymu patvirtintas reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

2.TIKSLAS – SIEKTI, KAD VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAI NE TIK FORMALIAI ĮGYVENDINTŲ PRISKIRTAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES, TAČIAU IR IMTŲSI AKTYVIŲ VEIKSMŲ BEI ATVERTŲ DUOMENIS, KAD VISUOMENĖ IR KITI ASMENYS TURĖTŲ GALIMYBĘ SUŽINOTI APIE VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ VEIKLĄ KURIANT KORUPCIJAI ATSPARIĄ APLINKĄ, RODANT, KAD JIE NETOLERUOJA KORUPCIJOS, YRA AKTYVŪS ANTIKORUPCIJOS SRITYJE, KURIA KORUPCIJAI ATSPARIĄ APLINKĄ, YRA SKAIDRŪS IR ATVIRI SAVO DARBUOTOJAMS BEI VISUOMENEI

2 uždavinys

GERINTI ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, DIDINTI SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ

1.

Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė.

Įstaigos gydytojai

 

Nuolat

1.1.  2020 m. viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“ įvestų duomenų sumų (Eur), už kurias pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų, vidurkis – ne mažiau nei 50 proc., 2021 m. – 75 proc., 2022 m. I pusmetis – 85 proc. analogiškų sumų, nurodytų viešųjų ASPĮ finansinėse veiklos ataskaitose, vidurkio;

1.2.  2020, 2021 metų ir 2022 m. I pusmečio atliktas duomenų vertinimas.   

 

2.

Sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“.

Įstaigos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir Įstaigos vadovas 

Nuolat

Sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema, kurios nustatytos formos viešinamos įstaigos interneto svetainėje:

1. paskirtas asmuo, atsakingas už sistemos įdiegimą įstaigoje ir jos įgyvendinimo priežiūrą; 

2.  atliekama  nurodytose užpildytose formose pateiktos informacijos analizė, o išvada bei siūlymai ne rečiau kaip kartą per pusmetį pateikti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui dėl sistemos tobulinimo, korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo didinimo.

3.

Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir rengiama mokymų dalomoji medžiaga aktualiais korupcijos prevencijos klausimais

 Įstaigos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

 

Didesnis darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais:

1.darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją, dalyvavimas mokymuose korupcijos prevencijos klausimais: 2020 m. – ne mažiau nei 1 vnt., 2021 m. – ne mažiau nei 1 vnt., 2022 m. – ne mažiau nei 1 vnt.;

2.kasmet organizuojami mokymai korupcijos prevencijos temomis ar užtikrinamas darbuotojų dalyvavimas konferencijose, kuriuose dalyvautų daugiau nei 10 proc. darbuotojų arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalomoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta daugiau kaip 50 proc. darbuotojų.

 

2. TIKSLAS. DIDINTI VISUOMENĖS ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ, NETOLERANCIJĄ KORUPCIJAI IR SKATINTI SVEIKATOS SISTEMOS SEKTORIŲ VEIKTI SKAIDRIAI IR SĄŽININGAI, NETOLERUOJANT KORUPCIJOS AR KITO NESĄŽININGO ELGESIO.

UŽDAVINYS. DIDINTI ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMĄ IR ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI.

1.

Organizuoti ASPĮ ir pacientams atstovaujančių organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų.

Įstaigos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir Įstaigos vadovas 

Kartą per metus

Suorganizuota diskusija (-os) tarp ASPĮ medicinos personalo ir pacientus atstovaujančių organizacijų apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų.

2.

Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir ASPĮ interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų rezultatus.

Vyriausia slaugos administratorė

Ne mažiau kaip kartą per metus

Atlikta pacientų apklausa (-os) siekiant įvertinti jų pasitenkinimą įstaigoje teikiamomis paslaugomis, o apibendrinti apklausų rezultatai paskelbti įstaigų interneto svetainėje.

 

Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto svetainėje.

IT specialistas

Nuolat

Informacijos apie pacientų teises ir pareigas paskelbimas interneto svetainėje.

 

Pacientų, užsiregistravusių pas ASPĮ specialistus per IPR IS,  skaičiaus didinimas.

Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Nuolat

pacientų apsilankymų pas ASPĮ specialistus, registruotų per IPR IS, dalis: 2020 m. – 30 proc.; 2021 m. – 70 proc.; 2022 m. – 80 proc.

 

Tobulinti asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimą.

IT specialistai

2021 I ketv.

Asmenų registravimo į paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimo tobulinimas.

4. TIKSLAS. SIEKTI SKAIDRUMO, EFEKTYVUMO SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE BEI UŽTIKRINTI PAGRINDINĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TIKSLĄ – RACIONALIAI NAUDOTI SKIRTAS LĖŠAS.

UŽDAVINYS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRINIMAS.

1.

Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus VPT rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti savo interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“.

Viešųjų pirkimų organizatorius

2021 I ketv.

 

 

 

 

viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių viešinimas:

įstaigos interneto svetainėje paskelbti ne mažiau kaip keturi pirkimų vertinimo rodikliai;

 

2.

Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus.  

Viešųjų pirkimų organizatorius

Nuolat

pateiktos įstaigos vadovui ne mažiau nei dvi išvados bei siūlymai dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo:  2021 m. – 2 vnt., 2022 – 2 vnt.

 

3.

Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos  elektroninį katalogą.

Vyriausia slaugos administratorė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Nuolat

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės sudaro ne mažiau kaip 80 proc.

4.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas.

Viešųjų pirkimų organizatorius

Nuolat

Kasmet vykdomi ne mažiau kaip 2 konsoliduoti viešieji pirkimai