VIEŠOJI ĮSTAIGA

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS

DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR

APMOKĖJIMO TVARKOS

 

 

2014 m. spalio 31 d. Nr. V- 29

Alytus

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d įsakymo Nr.357 Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kitais teisės aktais:

T v i r t i n u mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

Direktorius Romualdas Radivonas
Parengė

V.Ručienė

2014-10-31

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės

ligoninės direktoriaus 2014 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr.V-29

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės (toliau – Ligoninė) Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis LR SAM 1996-03-26 įsakymu Nr.178, patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamų valstybinėse ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, LR SAM 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, LR SAM 2000-05-31 įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, LR SAM 2011-05-20 įsakymu Nr. V-506 patvirtintu Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašu, LR SAM 2014-07-11 įsakymu Nr.V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kitais teisės aktais.
 2. Šis Aprašas reglamentuoja ligoninės teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros mokamų paslaugų teikimo pagrindus, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo už suteiktas mokamas paslaugas tvarką, už mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsakingus darbuotojus bei kitus klausimus.
 3. Šiame Apraše naudojamos sąvokos:

3.1. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau –mokamos paslaugos) mokamoms   paslaugoms, teikiamoms Ligoninės, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

3.1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų;

3.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

3.1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3.2. Pacientas – dėl mokamų paslaugų suteikimo į ligoninę besikreipiantis asmuo.

3.3. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose naudojamų sąvokų reikšmes.

 1. Už mokamas paslaugas , kurios suteikiamos Ligoninėje, moka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ir kt.).
 2. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir stacionarinės bei nestacionarinės skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams, negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
 3. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms Ligoninėje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

6.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

6.2. Pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

6.3. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui, arba kai pacientas atsisako gydytojo specialisto konsultacijos, kur tyrimą atliktų nemokamai.

6.4. Pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras.

 

 II MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

 1. Ligoninės darbuotojai, teikiantys mokamas paslaugas, užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, informaciją apie mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką.
 2. Gydantis gydytojas, slaugytoja ar kitas mokamą paslaugą teikiantis Ligoninės darbuotojas, prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:

8.1. Pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoja apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą direktoriaus įsakymu.

8.2. Užpildo sutikimo (prašymo) lapą (pridedamas priedas Nr.1) gauti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodydamas paciento vardą, pavardę, kreipimosi datą, pageidaujamos gauti mokamos paslaugos pavadinimą ir kainą. Sutikimo lape pasirašo pacientas (ar paciento atstovas) ir paslaugą teikiantis darbuotojas.

8.3. Asmens sveikatos istorijoje mokamą paslaugą teikiantis darbuotojas, nurodo mokamos paslaugos pavadinimą.

8.4. Nukreipia pacientą (ar paciento atstovą) susimokėti už pageidaujamą gauti paslaugą.

8.5. Apmokėjus už paslaugas pacientui išduodamas apmokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame nurodyta paslaugos teikimo data, pavadinimas, o mokamų paslaugų sutikimo ( prašymo ) lape nurodomi paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento (išduoto kasos pajamų orderio ar pinigų priėmimo kvito) numeris ir data.

8.6. Mokamų paslaugų sutikimo (prašymo) lapas klijuojamas kaip įdėtinis lapas į paciento asmens sveikatos istoriją.

8.7. Pacientui (ar jo atstovui ) pageidaujant, kad už jo paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu kreipiasi į įstaigos buhalteriją.

 1. Mokamų paslaugų, tyrimų kasos pajamų orderio ir pinigų priėmimo kvito numeris įrašomas į tyrimų ir paslaugų registracijos žurnalus.
 2. Dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami. Asmuo pageidaujantis susigrąžinti sumokėtus pinigus, Ligoninės buhalterijai privalo pateikti prašymą su Ligoninės atsakingo už jam mokamos paslaugos suteikimą darbuotojo rašytiniu patvirtinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei dokumentą, patvirtinantį mokėjimo faktą (kasos pajamų orderį ar pinigų priėmimo kvitą).
 3. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas skelbiamas Ligoninės internetiniame puslapyje bei Ligoninės informacijos skelbimų lentoje.
 4. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas įvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.

 

 III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos Aprašas bei atskirų mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinami ir keičiami ligoninės direktoriaus įsakymais.
 2. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsakingi mokamą paslaugą teikiantys darbuotojai.
Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

Priedas Nr.1

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės

ligoninės direktoriaus

2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V- 29

SUTIKIMAS (PRAŠYMAS) GAUTI MOKAMAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

PASLAUGAS

 

 

Aš ………………………………………………………………….. pageidauju gauti mokamas asmens sveikatos

                     (Paciento, jo atstovo vardas, pavardė)

priežiūros paslaugas.

 

Mokamos paslaugos

pavadinimas ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kaina ………………………………………

Mokamos paslaugos teikimo pagrindas: Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 1996-03-26 įsakymu Nr.178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens priežiūros įstaigose, kainynu Nr.II—96-2, LR SAM 2000-05-31 įsakymu Nr.301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, LR SAM 2014-07-01 įsakymu Nr.V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

Esu informuotas (a) apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą direktoriaus, pageidaujamų mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką. Mokėti sutinku.

 

Paciento (jo atstovo) parašas ………………………………………………………… Data ……………………………

 

Mokamą paslaugą teikiančio darbuotojo vardas, pavardė, parašas ……………………………………………

 

Paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio

dokumento numeris ir data ………………………………………………………………………………………………..