VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje gerinamos gydymo sąlygos

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė pradeda įgyvendinti projektą „Atsparios tuberkuliozės gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje“ (Nr. J02-CPVA-V-03-0001), kurio tikslinė grupė yra sergantys tuberkulioze asmenys, jų šeimos nariai ir artimieji.

Projekto metu planuojama ligoninės pastato rekonstrukcija, ant dalies pastato rūsio pastatant papildomus 3 aukštus bei įrengiant palatas. Taip pat bus įsigyta 20 multifunkcinių lovų ir 1 laminarinė spinta. Projekto metu numatomi sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais.

Projekto dėka tikimasi pagerinti teikiamų paslaugų kokybę: lovų skaičius palatose bus sumažintas iki 1-3 ir vienai lovai tenkantis plotas atitiks galiojančius higienos normų reikalavimus, pacientai sergantys skirtinga tuberkuliozės forma bus izoliuoti vieni nuo kitų (taip minimizuojant užsikrėtimo kita forma galimybę), didesnis lovų skaičius leis ilginti gydymo kursą bei atitinkamai gerinti pasveikimo, atkritimo ir mirtingumo rodiklius. Mokymo veikla prisidės prie tuberkulioze sergančių asmenų ir asmenų, turinčių didelę riziką susirgti, švietimo, kas mažintų sergamumą tuberkulioze Alytaus regione.

Projekto tikslas – Pagerinti atsparios tuberkuliozės būtinojo gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje. Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – Atnaujinti  VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės infrastruktūrą. Uždaviniui pasiekti keliamos veiklos: VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės infrastruktūros pritaikymas esamiems poreikiams; VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės įrangos pritaikymas esamiems poreikiams; Sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje.

Projekto rezultatai:

  • Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius – 1 vnt.;
  • Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 258 vnt.

Projektas finansuojamas  Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ J02-CPVA-V priemonę „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Projekto biudžetas siekia 728 526,66 Eur, iš kurių 100 proc. sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Šiuo matu jau parengtas statybos darbų techninis projektas, rangos darbus planuojama pradėti 2019 m. pavasarį. Projekto pabaiga planuojama 2022 m. balandžio mėn. 30d..