Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamas rezultatas

1.

Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos įgyvendinimo 20152019 m. detalizuojančių priemonių plano parengimas ir patvirtinimas

Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Iki 2016 m. sausio 31 d

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

2.

Korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 m. kopijos pateikimas SAM Korupcijos prevencijos skyriui

Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

3.

Įstaigos korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 metams bei patikslintos informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti   korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas įstaigos interneto svetainėje

Direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

4.

Įstaigos interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 20152019 metams vykdymą skelbimas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.

Vykdoma.

5.

Veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę

Direktorius ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kiekvienų metų III ketvirtis

Vykdoma kasmet.

6.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, įstaigos korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas

Direktorius ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybės pasirašymo

Nebuvo patvirtintas, ne nebuvo nustatytas korupcijos pasireiškimo tikimybė

7.

Įstaigos interneto svetainėje įstaigos gydytojų, darbo kitose darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra, grafikų skelbimas

 

Sekretorė

Patikslinimas iki sausio 15d. kiekvienais metais iki 2019 m.

Įvykdyta.

 

8.

Darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose ambulatorijoje bei stacionaro skyriuje

Informacinių technologijų specialistas

Iki 2016 m. sausio 31 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

9.

Gydytojo pulmonologo ir gydytojo radiologo medicinos normos skelbimas stacionaro skyriuje

Vyriausioji slaugos administratorė

Iki 2016 m. sausio 31 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

10.

Stacionaro skyriuje informacijos, susijusios su skyriuje teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, skelbimas

Vyriausioji slaugos administratorė

Iki 2015 m. gruodžio 28 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

11.

ASPĮ stacionaro skyriuose   informacijos apie visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal skyriuje gydomų ligonių profilius, o taip pat to profilio pacientų organizacijų telefonus, kontaktinius asmenis, skelbimas

Vyriausioji slaugos administratorė

Iki 2015 m. gruodžio 28 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

12.

Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas

Vyriausioji slaugos administratorė

Iki 2015 m. gruodžio 28 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

13.

Medicinos personalo mokymų dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Ne rečiau kaip

1 kartą per metus (apimant visus darbuotojus)

Vykdoma kasmet.

14.

Medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio kodekso vykdymo organizavimas.

 

 

 

 

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kasmet iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

 

Vykdoma kasmet.

 

 

 

 

15.

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu.

 

Sekretorė

Sudarius naują darbo sutartį

Vykdoma pagal poreikį.

16.

Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdiegimas įstaigos interneto svetainėje

Informacinių technologijų skyriaus specialistas

Iki 2016 m. birželio 30 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

17.

Darbuotojų elgesio kodekso papildymas nuostata, draudžiančia versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą nustatymas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

18.

Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą darbuotojų darbo vietose, palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų užtikrinimas

Vyriausioji slaugos administratorė, Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat nuo 2016 m. sausio 1 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

19.

Privalomos informacijos įstaigos visų padalinių informaciniuose stenduose skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8)Direktoriaus kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

 

Vyriausioji slaugos administratorė, Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat nuo 2015 m. gruodžio 28 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

20.

Privalomos informacijos įstaigos interneto svetainėje   skelbimas:

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,

3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris)

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas

8) ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

9) Direktoriaus kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

10) ASPĮ vadovo video kreipimasis į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas

Informacinių technologijų skyriaus specialistas ir   Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat nuo 2016 m. sausio 2 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

21.

Parengtų antikorupcinių klipų bei ASPĮ vadovo video kreipimosi dėl neoficialių mokėjimų demonstravimas

Informacinių technologijų specialistas

Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdyta.

Vykdoma nuolat.

22.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką

Direktorius, Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Gavus pranešimą per 3 darbo dienas

Nebuvo gauta pranešimų.

23.

Informacijos apie įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas įstaigos interneto svetainėje

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo

Nebuvo nustatyta pažeidimų atvejų.